Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi
  • Asosiy so’zlar
  • Kitob muallifi
Hurmatli kitobxon!
Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasida foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida, Kutubxonaning elektron katalogi AIBS dasturiga kiritilgan bibliografik yozuvlarga, to‘liq matnli elektron ko‘rinishdagi resurslar ulandi.
To’liq matnli electron resurslarni Milliy kutubxonaning o’qish zallari kompyuterlaridagi AIBS dasturi,  elektron katalog orqali, o‘zingizga kerakli resursni tanlab, o‘qish imkoniyatiga ega bo‘lasiz.  

19-23 avgust oyida  AIBS dasturiga kiritilgan to‘liq matnli elektron ko‘rinishdagi resurslar ro‘yxati quyida keltirilgan.

1 Алиев Исламбек Турсынбаевич Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-ҳунар таълимларида математика фани узвийлигини таъминлашнинг педагогик асослари Ю-33655/0
2 Аминов Рамиз Абдуазизович Ўқувчиларда олам тараққиёти ҳақидаги тасаввурлар воситасида шахс фазилатларини шакллантириш ("Дунё динлари тарихи", "Миллий истиқлол ғояси ва маънавият асослари" фанлари мисолида) Ю-33657-0
3 Акбарова Санобар Нарзиқуловна Шахс характерининг конституционал психологик жиҳатлари Ю-33661-0
4 Асророва Нигора Халикуловна Германия Федератив Республикаси сиёсий тизимининг жамият барқарорлигини таъминлашдаги роли Ю-33663-0
5 Бегимкулов Узокбой Шоимкулович Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти Ю-33667/0
6 Жалилов Актам Ташназарович Евроосиё стратегик мувозанатини тадқиқ этишнинг геосиёсий масалалари Ю-33677-0
7 Исломова Дилфуза Дилшодовна Академик лицей ва касб-ҳунар коллежларида насрий асарларни ўрганиш (рус гуруҳлари мисолида) Ю-33681-0
8 Камильджанов Абдураҳим Абдулаҳатович Марказий Осиёда ядро қуролидан холи ҳудуд яратишнинг халқаро сиёсий жиҳатлари Ю-33686-0
9 Махмудова Дилдорахон Йўлдошхон қизи Махсус таълим муассасалари тарбияланувчиларига малакали психологик хизмат кўрсатишнинг педагогик шарт-шароитлари Ю-33689/0
10 Мулладжанова Раъно Абдулладжановна Туркистонда миллий-озодлик ҳаракатлари тарихини ўқитишнинг методик асослари (XIX асрнинг II ярми-XX аср бошлари) Ю-33695-0
11 Нурова Олима Умаровна Функционал фаол полимерлар билан крахмални модификациялаш ва уни оҳорловчи сифатида қўллаш технологиясини яратиш Ю-33700-0
12 Райимов Шукурулло Каримович Олий ўқув юрти талабаларида огоҳлик ва фидойилик маданиятини шакллантиришнинг педагогик асослари Ю-33705/0
13 Саидолимов Саидхон Талъат ўғли Марказий Осиёда хавфсизликни таъминлаш муаммолари Ю-33708-0
14 Тўраев Шавкат Нишонович Ўзбекистонда демократик жамият қуришда миллий ғоянинг аҳамияти Ю-33715-0
15 Тожибоева Шаҳноза Анваровна Савдо ташкилотларининг молиявий натижаларини таҳлил қилиш усулларини такомиллаштириш йўллари Ю-33716-0
16 Эрматов Шароф Авазович Ўзбекистонда қишлоқ ёшларининг сиёсий жараёнидаги иштироки: ютуқлар, муаммолар ва ечимлар Ю-33730-0
17 Ўтанова Сирдарёхон Ҳакимжонвна Алишер Навоий ғазалиётида ранг символикаси Ю-33733-0
18 Ҳасанов Нормурод Нуриллаевич Истиқлол даврида ёшлар ҳуқуқий маданиятини шакллантириш жараёнларининг социологик таҳлили Ю-33737-0
19 Артиков Нодиражон Якубжанович Даромадларни солиққа тортиш жараёнидаги иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш Ю-34017-0
20 Джалилова Хуршида Мирхоликовна Саёҳатнома жанрининг маънавий-маърифий хусусиятлари (XVIII аср Ғарбий Европа маърифатчилик адабиёти ва миллий уйғониш даври ўзбек адабиёти мисолида) Ю-34080-0
21 Анварова Нодира Алиевна Касб-ҳунар коллежларида кимё дарсларини компьютер технологиялари асосида ўтиш методикаси Ю-33658-0
22 Бурханходжаева Хуршида Вахдатовна Аҳолига савдо хизмати кўрсатишнинг фуқаролик ҳуқуқий масалалари Ю-33668-0
23 Нарзуллаев Олим Холмаматович Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш ҳуқуқи муаммолари Ю-33698-0
24 Шамсутдинова Феруза Тахиржановна Цемент ишлаб чиқариш корхонаси ишчиларининг оғиз бўшлиғи аъзолари ҳолати Ю-33726-0
25 Абдурахманов Отабек Баннатович Фоиз риски ва уни минималлаштириш йўллари Ю-34068-0
26 Махмудов Саидкараматулло Кодиржонович Табиатни муҳофаза қилиш харажатлари ҳисоби ва экологик аудитни такомиллаштириш йўллари Ю-34070-0
27 Ташпулатов Айбек Қишлоқ меҳнат бозоридаги ишчи кучига талаб ва таклифни истиқболлаштириш (Фарғона вилояти Тошлоқ тумани мисолида) Ю-34071-0
28 Ҳамдамов Баҳром Касимович Ўзбекистон иқтисодиётининг ҳисоб ва ҳисобот тизимида аудиторлик назоратини ривожлантиришнинг услубий асослари Ю-34072-0
29 Ахмедов Хусниддин Аликулович Ислом Каримов асарларида раҳбар кадрлар тайёрлашнинг ижтимоий-сиёсий масалалари Ю-34075-0
30 Гулмирзаев Азамат Хушбакович Эффективность чрескожной лазеротерапии в  комплексном лечении брюшного тифа АР-647-2007
31 Дадабаева Мухлисахон Улугбековна Эффективность бензкетозона при травматическом стоматите АР-648-2007
32 Ниязов Олег Николаевич Восстановительные операции при тяжёлых открытых  повреждениях кисти в условиях нарушенного кровообращения АР-649-2007
33 Бабажанов Балтабай Бекчанович Колебания трехслойного стержня под действием динамических нагрузок АР-650-2007
34 Шоюсупов Шокиржон Азизович Описание Гиббсовских мер для некоторых несимметрических моделей на дереве Кэли АР-654-2007
35 Шамситддинов Насриддин Бахриддинович Квадратичные стохастические операторы, описывающие модели наследования на генетическом уровне АР-655-2007
36 Исламов Мурод Туйчиевич Оптимизация диагностики и миниинвазивной хирургии желчнокаменной болезни АР-658-2007
37 Тажетдинов Сагалатдин Субнормальное строение линейных групп над полными кольцами АР-659-2007
38 Норжигитов Хусанбой Об экстремальных задачах динамического поиска на графах АР-664-2007
39 Тураев Баходир Эргашевич Электрофизические свойства хлопковых волокон, легированных йодом АР-671-2007
40 Данбаева Жулдыз Сейткамзиновна Теоретические основы и методические разработки медико-социальных и организационно-управленческих технологий  профилактики инфекций передающихся половым путем АР-682-2007
41 Акрамова Дильдора Гапурджановна Пути оптимизации терапии миомы матки с учетом функционального состояния печени АР-697-2007
42 Рахимова Яйра Рустамовна Прогнозирование течения метаболического синдрома в зависимости от исходных параметров его компонентов АР-702-2007
43 Зиядуллаева Нигора Саидуллаевна Гемодинамические показатели протезного  ложа беззубой верхней челюсти и пути их коррекции АР-710-2007
44 Каримова Наргиз Кудусовна Функционально-структурные параллели  аденогипофиза и яичников в раннем постнатальном онтогенезе и их изменения при воздействии пестицидов АР-719-2007
45 Ишанходжаева Гулчехра Талиповна Состояние высших мозговых функций и церебральной гемодинамики у детей с последствиями перенесённого менингоэнцефалета АР-720-2007
46 Хабибуллаева Наргиза Гайратовна Клинико-экспериментальная оценка эффективности симвастина при лечении ревматоидного артрита   АР-722-2007
47 Султанов Шохрух Хабибуллаевич Препараты налтрексон и продетоксон в комплексном противорецидивном лечении героиновой наркомании АР-724/2007
48 Алиханов Мухаммаджон Мухаммадсолиевич Деятельность творческой интеллигенции Узбекистана в период  обретения  независимости и её укрепления (1985-2000 годы) У-49163-0
49 Залялиева Марьям Валиахмедовна Иммунологический мониторинг и генотипические  особенности вич-инфекции в Узбекистане У-49302-0
50 Салимова Барно Илёровна Формирование и развитие института банкротства в Узбекистане У-49309-0
51 Мухамедханов Улугбек Тургудович Концепции и методы построения систем контроля  качества технологических сред промышленных производств У-49293-0
52 Алиев Улугбек Маннонович Пути совершенствования функционирования инфроструктуры  рынка ценных бумаг У-49308-0
53 Рашидова Машхура Каримовна Единство художественного и технического  в эстетике быта У-49326-0
54 Расулов Хамидулла Абдуллаевич Морфофункциональная характеристика формирования врожденной дисплазии тазобедренного сустава и вывиха бедра при тиреоидной патологии У-49328-0
55 Кадырова Тулкиной Фазилджановна Историко-теоретическое исследование проблем архитектуры Узбекистана(ХХ-начала ХХ! вв.) У-49329-0
56 Меджидова Алмаз Самедовна Антропокосмизм как основа экологического образования и   воспитания в процессе творческой деятельности подростков У-49336-0
57 Аграновский Владислав Маркович Психотерапевтический метод лечения алкоголизма У-49296-0
58 Хаялиев Рустем Якубович Вспомогательные технологии в улучшении результатов  хирургического лечения эмпием плевры и панцирного плеврита АР-1-2008
59 Мирсаидов Баходир Тулаганович Совершенствование методов лучевой диагностики  некоторых поражений клиновидной пазухи АР-8/2008
60 Полвонов Худайберган Кузиевич Алкилирование и ацилирование 5-замещенных амино-1,3,4-тиадиазолин-2-тионов АР-9-2008
61 Эмирова Елена Энверовна Метод экстраполяции в научном познании У-49285-0
62 Маликов Музаффар Абдувахобович Модификация химиолучевого лечения больных   немелкоклеточным раком легкого с использованием искусственной гипергликемии У-49295-0
63 Атаджанова Дильяра Шерзодовна Историография ремесленного производства  Бухарского Ханства Х!Х в.(На основе изучения литературы и ремесленных уставов"рисола") У-49297-0
64 Маматов Сухраб Фарманович Оценка инвестиционных проектов по освоению нефтегазовых объектов(На примере газоконденсатного месторождения Адамташ) У-49299-0
65 Сайдалиходжаева Нилуфар Фахритдиновна Система правового воспитания  учащихся старших классов (На основе субъект-субъектных отношений) У-49318-0
66 Ганиева Наргиза Пулатовна Эффективность разгрузочной и стимуляционной терапии  у больных с рефрактерной сердечной недостаточностью У-49319/0
67 Ешбаева Улбосын Жамаловна Печатно-технические свойства новых видов бумаг, содержащих химические  волокна У-49322-0
68 Мирзаев Мирмахсуд Махмудович Совершенствование и внедрение энергосберегающих  технологий выращивания и сушки кишмишного винограда в Узбекистане У-49332-0
69 Ганиев Тулкунжан Гапирович Клиническое значение различных схем терапии  острого инфаркта миокарда у лиц пожилого  возраста У-49335-0
70 Абдукаримова Нодира Убайдуллаевна Развитие и становление интегративных отношений  в слизистой оболочке тонкой кишки АР-3-2008
71 Абдуллаева Барно Атабековна Совершенствование технологии виноделия на основе изучения трансформации пестицидов АР-2-2008
72 Туйчиева Сайёра Тухтаевна Совершенствование термокислородной обработки крепленых  вин и виноматериалов У-49298-0
73 Абдукадиров Улугбек Тахирович Клинический полиморфизм неврологических синдромов  поясничного остеохондроза, их диагностика и лечение У-49301-0
74 Бигараев Ануарбек Особенности геологического строения и перспективы  нефтегазоносности Сырдарьинского осадочного бассейна У-49312-0
75 Ражаметов Шерзод Нигматуллаевич Хозяйственно-биологические особенности местных  и интродуцированных сортов груши и их селекционная ценность У-49315-0
76 Умурзаков Рахимжан Абдуразакович Историко-тектодинамические особенности и механизм  новейшей деструкции земной коры Западного Тянь-Шаня У-49320-0
77 Расулов Равшан Мирзаевич Совершенствование внеклассной работы по физическому воспитанию в сельских общеобразовательных школах У-49339-0
78 Сатликов Рашид Каримович Микробиологические особенности и антимикробная резистентность при неосложненных инфекциях мочевых путей У-49348-0
79 Караходжаева Дилором Мамировна Проблемы развития и совершенствования законадательства о праве собственности юридических лиц в Республике Узбекистан У-49405-0
80 Ахмедов Хожиакбархон Дильшатович Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг молиявий натижаларини ҳисобга олиш ва таҳлил қилиш Ю-34069-0
81 Адылова Зульфия Джавдатовна Халқаро бозорларга экспорт маҳсулотларини йўналтиришнинг маркетинг стратегияси Ю-34074-0
82 Рахманов Абдумухтор Режжаббаевич Ислом ҳуқуқида шартнома ва мажбуриятлар ҳамда миллий қонунчилик (қиёсий-ҳуқуқий таҳлил) Ю-34088-0
83 Сатторов Дилшод Юлдашевич Халқаро ҳуқуқнинг асосий принциплари БМТ халқаро суди фаолиятининг асоси сифатида Ю-34090-0
84 Турсунмуратов Турдимурат Махаматқулович Марказий Осиё минтақавий хавфсизлигини таъминлашда илмий-технологик салоҳият омили Ю-34091/0
85 Темирова Умида Саидовна Ҳарбий хизматчи хотин-қизларни касбий фаолияти самарадорлигини оширишнинг тарбиявий омиллари Ю-34092-0
86 Таджиев Карим Марданакулович Тукли ва туксиз чигитларга турли моддалар билан ишлов беришнинг ғўзани ўсиши, ривожланиши ва пахта ҳосилига таъсири Ю-34093/0
87 Умарова Мастурахон Муйдинбоевна Ўзбекистонни суғориладиган ерларида юмшоқ ва қаттиқ буғдой селекцияси учун бошланғич манба яратиш Ю-34094-0
88 Эргашев Шавкат Махкамович Давр харажатлари ҳисоби ва таҳлили Ю-34095/0
89 Юлдашев Мақсуджон Абдуллаевич Ўзбекистонда лизинг операцияларининг  бухгалтерия ҳисобини такомиллаштириш йўналишлари Ю-34096/0
90 Айходжаева Шахноза Имомходжаевна Мақом тароналари (жанр хусусиятлари, ижро анъаналари) Ю-34119-0
91 Қувондиқов Шуҳрат Облоқулович Хизмат соҳаларида оилавий тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари Ю-34121/0
92 Орзиев Собиржон Хабибулаевич Мактаб ўқувчилари орасида сурункали йирингли ўрта отитнинг тарқалиши, даволаш ва олдини олиш самарадорлигини ошириш Ю-34124-0
93 Алматова Дилоромхон Саидахрорвна Ҳудудий тадбиркорлик ривожи ва инвестицион фаолликни таъминлаш истиқболлари (Сирдарё вилояти мисолида) Ю-34125/0
94 Мадраимов Зойр Хасанович Лямблиоз хасталиги билан оғриган катта ёшли беморларда ичак  лямблиозининг клиник-микробиологик тавсифи Ю-34126-0
95 Ражаббаев Шароф Рахимбердиевич Ўзбекистон валюта сиёсатининг хорижий инвестицияларини жалб этишга таъсири Ю-34129-0
96 Шарипов Фарход Ғойибович Экспорт-импорт операцияларини солиққа тортишни  такомиллаштириш масалалари Ю-34133-0
97 Ашурова Гулбаҳор Нуруллаевна Абдулла Орипов шеъриятида анъана ва бадиий маҳорат (образ, ғоя ва тасвир) Ю-34134/0
98 Тошов Худойназар Рамазонович Чўл ландшафтлари ва уларнинг агроимкониятларидан самарали фойдаланиш (Бухоро вилояти мисолида) Ю-34136/0
99 Ниязметов  Умидбек Худайберганович Эффективность новых регуляторов роста растений нитролина и учкуна на хлопчатнике У-49212-0
100 Тешаев Шухрат Жумаевич Антропометрические показатели мужчин и их яичек в различные возрастные периоды и  морфологические изменения семенников при воздействии химических факторов У-49218-0
101 Бабаханов Ахрор Тилавалдиевич Пути улучшения непосредственных результатов хирургического лечения опухолей пищевода У-49229-0
102 Султанова Махсума Худойбергановна Антифосфолипидный синдром у больных системной красной волчанкой У-49233-0
103 Остонов Акмал Ёриевич Занятость населения в малом и частном предпринимательстве (на материалах Кашкадарьинской области ) У-49237-0
104 Сулейманова  Дилора Разработка, внедрение, мониторинг и оценка программ профилактики дефицита железа в группах риска У-49238-0
105 Азимов Фарход Рахимович Клинико-биохимические критерии диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний придатков матки У-49250-0
106 Абдукадыров Абдусалом Усовершенствование реконструктивных операций  у взрослых больных с сочетанными деформациями челюстей У-49256-0
107 Тураев Гани Хасанович Клинико-морфологические особенности  послеоперационных осложнений при неспецифическом язвенном колите и методы их профилактики АР-686-2007
108 Султанов Гафурджон Неъматбекович Возрастные особенности микроциркуляторного  русла желудка при аллоксановом диабете АР-688-2007
109 Бектемиров  Амир Мангу-Темирович Особенности микрофлоры и антимикробного иммунитета у больных с хроническими заболеваниями суставов АР-713-2007
110 Теребаев Билим Алдамуратович Выбор метода антирефлюксной защиты при хирургическом лечении врожденного обструктивного мегауретер у детей У-49043-0
111 Юнусова Нилуфар Хамраевна Творческая деятельность как средство  предупреждения трудновоспитуемости в младшем школьном возрасте У-49165-0
112 Алимов Бобир Джамшидович Условия распространения и манифестации инфекций, передаваемых половым путем (хламидиоз, микоплазмоз) у   детей их диагностика и лечение У-49181-0
113 Абидов Данияр Таджиевич Государственная политика независимого Узбекистана в сфере религии и культура её освещения в республиканской печати У-49208-0
114 Аминов Салахитдин Джураевич Фармакологическое исследование некоторых кумаринов и флавоноидов, выделенных из растений, произрастающих на территории Узбекистана У-49210-0
115 Ли Робет Чанирович Теоретическое и экспериментальное обобщение технологии низкотемпературной подготовки газа газоконденсатных месторождений У-49227-0
116 Мухамедалиева Нигора Мусурмановна Реабилитация больных с когнитивными дисфункциями при последствиях церебрального инсульта У-49235-0
117 Юсупов Усмонжон Тургуналиевич Исследование физико-механических свойств тяжелого бетона при его тепловлажностной обработке У-49239-0
118 Мамаджонов Исомиддин Абдурахмонович Хирургическое лечение дефектов мягких тканей  голени и стопы У-49243-0
119 Ганиева Хилола Гайратовна Контроль качества и стандартизация ибупрофена и парацетамола в ректальной и трансдермальной лекарственных формах У-49247-0
120 Юлдашев Набижон Примович Нейрогуморальные факторы и ремоделирование левого желудочка у больных с Q-волновым инфарктом миокарда на фоне длительного лечения валсартаном и лизиноприилом У-49257-0
121 Холиков Турсунали Суюнович Синтез бензилбензоата на основе отхода производства капролактама и получение его производных АР-661-2007
122 Сим Елена Валерьевна Клиническое значение нарушений метаболизма оксида азота, их коррекция экдистеном при лечении болезни рейтера АР-666-2007
123 Рахманкулов Уктам  Тажиевич АР-674-2007
124 Шакарова Дилшод Шомурадовна Получение и свойства нанокомпозитных кремнезем - полисахаридных аминофункциональных сорбционных материалов для хроматографии Ар-656-2007
125 Аллаберганов Одилбек Рахимович Обратная задача на полуоси для оператора штурма-лиувилля с бесконечнозонным потенциалом. АР-662-2007
126 Ашурова Равзахон Эргашевна Секреция ферментов слюнных желез при  гипокинезии и её значение в энзимодиагностике АР-668-2007
127 Зарипов Орипжон Олимович Алгоритмы устойчивого оценивания состояния  динамических объектов управления на основе концепций адаптивной фильтрации АР-694-2007
128 Уразбоев  Гайрат Уразалиевич Интегрирование нелинейных эволюционных уравнений с самосогласованным источником АР-695-2007
129 Сулаймонов Рустам Разработка рабочей камеры с улучшенным семявыделением при пильном джинировании хлопка-сырца АР-708-2007
130 Султанов Каландар Юсупович Пластика дефекта передней стенки верхнечелюстной пазухи при радикальной операции у детей У-49180-0
131 Таджиева Сайёрахон Ураловна Развитие локализации производства в регионах  Узбекистана на основе эффективного использования местных сырьевых ресурсов У-49186-0
132 Юсупова Мамурахон Садыровна Технология обеспечения межпредметной связи в процессе подготовки младших специалистов ( на примере подготовки медицинской сестры общей практики) У-49191-0
133 Рузикулов Номоз Арзикулович Психологическое обеспечение совершенствования управленческой деятельности руководителя общеобразовательного учреждения У-49192-0
134 Султанова Гавхар  Каримовна Стимулирование развития внешнеэкономической  деятельности субъектов малого бизнеса в Узбекистане У-49197-0
135 Хуснутдинова Хамида Хафизовна Создание информационной системы для оценки управляемости организационных структур У-49206-0
136 Иноятов Кахрамон Муйдинович Разработка эффективных композиционных материалов  для асфальтобетонных покрытий дорог и технологии их получения У-49217-0
137 Усманов Махмуджан Мансурович Пищеварительно-транспортный конвейер углеводов при хирургическом лечении осложненных дуоденальных язв У-49222-0
138 Шайимкулова Минабар Абдувайитовна Альгофлора реки акбууры и ее роль в оценке качества воды У-49240-0
139 Тухтасинов Мумтозали Тулкиналиевич Алгоритмы предварительной обработки изображений лица при идентификации личности человека У-49241-0
140 Кучкаров Абдивохид Хакимович Доминантные виды клопов-мирид Ташкентского оазиса и их роль биоценотических процессах У-49242-0
141 Мельситдинов  Марат Ринатович Разработка технологии изоляции притока вод в нефтедобывающих скважинах с использованием водорастворимых силикатов У-49255-0
142 Хасанов Улугбек   Саидакрамович Клинико-патогенетические особенности хронических  воспалительных заболеваний гортани и их лечение АР-723-2007
143 Нарзуллаев Нуриддин Умарович Особенности течения острого среднего отита у  детей при острой кишечной инфекции АР-709-2007
144 Рахматуллаева Мавжуда Маматоировна Разработка методов стандартизации и контроля качества гликоразмулина У-49185-0
145 Джуманиязов Атабек Азадович Хирургическое лечение тетрады фалло у взрослых АР-715-2007
146 Саркисова Ляля Валерьевна Клинико-гемодинамические параллели у беременных с преэклампсией в зависимости от степени её тяжести У-49225-0
147 Бекназарова Лола Садиновна Таълим жараёнида ўқитувчи ва ўқувчи ҳамкорлигининг психологик хусусиятлари. Педагогика коллежлари  мисолида Ю-33277/0
148 Абдурахимова Фарида Юлдашевна Маҳаллада қизларни соғлом турмуш тарзи асосида оилага тайёрлашнинг педагогик асослари Ю-33414-0
149 Аббасов Субхон Бурхонович Қизилқум ландшафтлари ва уларнинг геоэкологик жиҳатлари Ю-33416-0
150 Акрамова Гулбаҳор Ренатовна Бошланғич синф ўқувчиларида толерантлик тушунчаларини шакиллантиришнинг дидиактик асослари Ю-33421-0
151 Нажмиддинов Зафар Хошимжонович Абу Зайд Ад-Дабусий меросининг Мовароуннаҳрда  фиқҳ илми ривожида тутган ўрни Ю-33429-0
152 Хушвақтов Абдували Амирович Ҳар хил генотипли қора-ола зотли буқачаларнинг гўшт маҳсулдорлиги ва биологик хусусиятлари Ю-33440-0
153 Юнусова Гуландом Самиевна Қодирия таълимоти ва унинг ижтимоий-аҳлоқий моҳияти Ю-33447-0
154 Айтбоев Дилшодхўжа Темирбоевич Айтбоев Дилшодхўжа Темирбоевич Ю-33656-0
155 Ахмедова Зебинисо Азизовна XIX аср иккинчи ярмида Бухорода ижтимоий-фалсафий фикр равнақи (Аҳмад Дониш ва Шамсиддин Шоҳин қарашлари мисолида) Ю-33664/0
156 Баратов Абдумалик Сотиволдиевич Наманган вилоятида сув хўжалигини ташкил этиш ва унинг самарадорлигини ошириш масалалари Ю-33666-0
157 Давлетова Махсуда Шериповна Ўзбекистон давлатининг олий таълим соҳасидаги сиёсати ва унинг ривожланиши Ю-33673-0
158 Есмурзаев Жолдасбай Тангатарович Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида маҳаллий солиқлар ва йиғимларни ундириш механизмини такомиллаштириш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида) Ю-33675-0
159 Жалилов Панжи Тойирович Энергетика корхоналарининг молиявий барқарорлигини таъминлаш масалалари Ю-33678-0
160 Каримов Норбой Ғаниевич Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари Ю-33683-0
161 Камилов Мирзоҳид Мирсабитович Қўшилган қиймат солиғини ундириш механизми ва уни такомиллаштириш йўллари Ю-33684-0
162 Мамадияров Дилшод Уралович Қишлоқ хўжалигида бошқарув ҳисобини ташкил этиш ва унинг услубиятини ривожлантириш Ю-33688-0
163 Мисиров Соҳибжон Абдупаттаевич Касб-хунар коллежларида инглиз тили ўқитишнинг лингводидактик асослари Ю-33691-0
164 Муқимова Дилбар Абдураҳмоновна Касб-ҳунар коллежлари ўқувчиларида миллий ўзликни англаш туйғуларини шакллантиришнинг педагогик асослари (тарих фанлари мисолида) Ю-33692-0
165 Муминов Солижон Джалилович Гипертония касаллиги билан беморларда гелиометеотроп омиллар таъсирининг клиник-патогенетик тавсифи Ю-33694-0
166 Муҳамедов Одил Лапасович Аҳоли табиий ҳаракатнинг ҳудудий тафовутлари (Самарқанд вилояти мисолида) Ю-33696-0
167 Ортиқов Умиджон Дониёрович Иссиқхона сабзавот (помидор) экинлари зараркунандалари ва уларга қарши биологик кураш усуллари Ю-33701-0
168 Пўлатов Садриддин Сайфуллаевич Кекса ва қари ёшдаги беморларда геморрагик инсульт Ю-33702-0
169 Пўланов Бахтибай Нурлибаевич Ҳозирги Қорақалпоқ адабиётида эссе жанри (жанрнинг пайдо бўлиши ва шаклланиши, маҳорат масалалари) Ю-33703-0
170 Рўзиева Дильноз Исомжоновна Олий таълим муассасалари талабаларида миллий ифтихор туйғусини шакллантиришнинг илмий-педагогик асослари Ю-33704-0
171 Саидова Ҳулкар Ҳамидовна Махсус фанлардан ўқув адабиётларини амалий экспертизадан ўтказишнинг илмий услубий асослари Ю-33706-0
172 Тиллаева Гулсанам Ҳамдамовна Ижтимоий муҳит ва тарбия: муаммо ва ечимлар (ижтимоий-фалсафий таҳлил) [Матн] Ю-33710-0
173 Тухтабоева Феруза Муратовна Ғўза чигити заҳира озуқа моддалари гидролизи ва оқсиллари алмашинувига темир ультрадисперс кукуни ҳамда ферростимулятор таъсирини ўрганиш Ю-33712-0
174 Умаров Азиз Мирфозилович Оммавий кутубхоналарнинг архитектуравий ечимларини такомиллаштириш (Ўзбекистон оммавий кутубхоналарининг архитектуравий муаммолари) Ю-33717-0
175 Усманов Салахдин Алиқулович Имитацион модел қурилмалари воситасида муҳандис-педагогларни тайёрлашнинг илмий-методик асослари Ю-33718-0
176 Холмўминов Ҳусан Эшмўминович Ўзбекистонда совет мустамлакачилиги сиёсатининг миграцион жараёнларга таъсири (жанубий вилоятлар мисолида  1946-1990 йй.) Ю-33723-0
177 Шодиев Болтабой Авазович Театрлашган майдон томошалари драматургияси ва режиссураси муаммолари (1991-2005 йиллар) Ю-33725-0
178 Шадиева Дилфуза Шамирзаевна Муҳаммад Юсуф шеърияти лингвопоэтикаси Ю-33727-0
179 Шарипов Мурод-Мирза Шарифжон ўғли Марказий Осиёда хавфсизлик ва барқарорликни мустаҳкамлашда Шанхай ҳамкорлик ташкилоти (ШҲТ)нинг аҳамияти Ю-33728-0
180 Эгамбердиева Малика Нумоновна Тубулғибаргли бўймодарон ва қашқарбеда ўсимликларининг қуруқ экстрактларини фармакологияси Ю-33732-0
181 Қурбонова Лолахон Абдулхадимовна Ижодий тафаккурнинг фалсафий-метдологик таҳлили Ю-33736-0
182 Ахмедов Холмурод Садуллаевич Системали склеродермиянинг иккиламчи профилактикасини мувофиқлаштиришда прогестерон етишмовчилиги коррекциясининг аҳамияти Ю-33654-0
183 Вахобов Фаррух Абдурахимович Бозор иқтисодиётига ўтиш даврида мулк таркибининг ўзгариши (Ўзбекистон Республикаси материаллари мисолида) Ю-33669-0
184 Гадайшаев Махмуд Абдурахмонович Бозор мувозанати ва уни таъминлаш механизми Ю-33670-0
185 Каримов Неъматулла Фатхуллаевич Тижорат банкларида ички аудитни ташкил қилиш ва уни услубиётини такомиллаштириш муаммолари Ю-33685-0
186 Кенжаева Дилдора Теркашевна Олий педагогик таълим жараёнида баркамол шахсни шакллантиришнинг назарий ва амалий асослари Ю-33687-0
187 Мусулманова Наргиза Раҳматиллаевна Грамматик шаклларда категориал, ёндош ва ҳамроҳ маъно (замон ва майл категориялари мисолида) Ю-33693-0
188 Нормуродов Ғуломжон Абдимуродович Гумон қилинаётган вояга етмаган ўсмирларни сўроқ қилишнинг психологик хусусиятлари Ю-33697-0
189 Тухтабаев Улуғбек Абдурашидович Муаммоли кредитлар ва уларни бартараф этиш йўллари Ю-33714-0
190 Хажиев Саиджан Казакович Сўз маъносининг кўчиши билан боғлиқ лингвистик Ю-33720-0
191 Ҳалимова Сайёра Абдураҳимовна Садои Туркистон газетаси: йўналиши, тил, услуб ва жанр хусусиятлари (1914-1915 йиллар) Ю-33722-0
192 Худайбергенова Зилола Нарбаевна Ўзбек ва турк тилларидаги монотаксималарнинг илмий талқини Ю-33724-0
193 Эсамуратов Айбек Ибрагимович Оториноларингологик органлар йирингли-ялиғланиш касалликлари қўзғатувчилари микроблар пейзажига замонавий қарашлар Ю-33731-0
194 Ғафуров Жахонгир Кабулович Пневмомеханик камеранинг ишлаш параметрларини такомиллаштириш асосида ип сифатини ошириш йўллари Ю-33735-0
195 Ғаффоров Алишер Холмуродович Махсус фанлардан замонавий ўқув-услубий адабиётлар яратиш ва амалга жорий этиш методикаси (касб-ҳунар коллежларининг "Озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш" тайёрлов йўналишлари мисолида) Ю-33734/0
196 Абдурахимов Дониёр Баходирович Касб-ҳунар коллежларида информатикани таълим турлари алоқадорлигида ўқитиш методикаси Ю-33660-0
197 Исақова Замирахон Руҳитдиновна Тасаввуф таълимотида валийлик тушунчасининг диний-фалсафий талқини (Алишер Навоийнинг "Насойим ул-муҳаббат" асари асосида) Ю-33682-0
198 Egamberdiyev E. Mikroiqtisodiyot Ю-31750-3
199 Тожибоева О. Қисматнинг тошлоқ йўллари Ю-31755-2
200 Норман З. Тадбиркорим, бунёдкорим, боғбоним - отам Ю-31756-2
201 Муқумова М.З. Бир неча жиноят содир этганлик учун жазо тайинлаш хусусиятлари Ю-31757-2
202 Маматқулов Б. Тиббиёт статистикаси (биостатистика) асослари Ю-31758-3
203 Каримова В. Саломатлик психологияси ёхуд соғлом бўлиш учун руҳиятини бошқариш сирлари Ю-31759-2
204 Жумаева С. Рақам, маъно ва тасвир Ю-31760-0
205 Оna tili Ю-31761-3
206 Abduqodirov A.A. Informatika va hisoblash tehnikasi asoslari Ю-31762-3
207 Aminov B. Odam va uning salomatligi Ю-31764-3
208 Bikbayeva N.U. Matematika Ю-31766-3
209 Informatika va hisoblash texnikasi asoslari Ю-31769-4
210 Jamol Jalolov English Ю-31770-3
211 Karimova O. O'zbekiston davlati va huquqi asoslari Ю-31771-3
212 Nu'mon H. Yoshlikda bergan ko'ngil Ю-31772-2
213 Pogorelov A.V. Geometriya Ю-31773-2
214 Normurodov A.N. Yengil atletika Ю-31774-3
215 Inglizcha-ruscha-o'zbekcha lug'at Ю-31787-2
216 Inglizcha-ruscha-o'zbekcha kompyuter ilmi bo'yicha o'quv lugati Ю-31788-2
217 Xadjimuxamedov X.X. Lazer fizikasi va texnikadan ruscha-o'zbekcha terminlar lug'ati Ю-31799-0
218 Astronomiya va kosmik dasturlar Ю-31800-2
219 Ataxanov K.U. Matematik analizdan misol masalalar to'plami Ю-31801-2-1
220 Antik adabiyot tarixi bo'yicha praktikum Ю-31802-0
221 XX-asr nemis adabiyoti namoyondalari Ю-31803-0
222 5440900 - Radioaktiv preparatlar va yadroviy texnalogiyalar ta'lim yo'nalishi uchun ishchi dasturlar to'plami Ю-31804-0
223 5440300 - Astronomiya ta'lim yo'nalishi uchun ishchi dasturlar to'plami Ю-31805-0
224 54401100 - Fizika ta'lim yo'nalishi uchun ishchi dasturlar to'plami Ю-31806-0
225 Fortran asoslari Ю-31809-2
226 Шуҳрат қизи Ҳ. Орзуларим чечаги Ю-31811-0
227 Чиниева Сайёра Абдумўминовна Ўзбек оилаларида китобхонлик воситасида ўсмирлар маънавиятини шакиллантириш Ю-32724-0
228 Абдувакилов Жахонгир Убайдулла Угли "Структурно-функциональные изменения тканей
Протезного ложа при пользовании съемными   зубными протезами с пластмассовыми и
металлическими базисами" АР-1966-2006
229 Шапилов Виталий Александрович "Русская камерная лирико-психологическая
Опера конца ХIХ − начала ХХ века. Проблемы специфики жанра" АР-385-2007
230 Рузикулов Фазлиддин Шукурович Семантико-функциональные отношения в английском предложении АР-1968-2006
231 Уринов Шерали Рауфович Обоснование и разработка эффективных параметров грунтовой обваловки траншейных зарядов выброса У-48642-0
232 Махмудов Саиджамол Кодиржонович Акциядорлик жамиятларида мажбуриятлар ҳисоби ва таҳлилини такомиллаштириш (ип-йигирув корхоналари мисолида) Ю-32719-0
233 Тухтасинов Муминжон Об управлении конфликтными ситуациями в системах с распределенными параметрами АР-392-2007
234 Рахимов Бахтияр Саидович Алгоритмы и вычислительные средства на основе быстрых преобразований Уолша АР-1973-2006
235 Султанова Лилия Зияутдиновна Восприятие штампов в текстах массовой коммуникации ( на примере прессы и радио) У-48920-0
236 Хрульнова Гелена Вячеславовна Психологические особенности постстрессовых состояний у подростков У-48914-0
237 Каримов Раҳматулла Қодирович Умумий ўрта таълим давлат таълим стандарти мониторингини таъминлашнинг педагогик асослари Ю-32717-0
238 Туракулов Зафар Ялкинович Аналитически решаемые осесимметричные задачи релятивистской астрофизики АР-1902-2006
239 Аширов Шамшидин Анназарович Касб-ҳунар коллежларида физикадан умумлаштирувчи дарслар мазмуни ва методикаси Ю-32715-0
240 Ахмедов Фурқат Қўлдошевич Жисмоний таълим жараёнини миллий анъаналар воситасида ташкил этишнинг дидактик асослари Ю-32714-0
241 Есимбетов Адилбай Тлепович Изучение действия биологически активных соединений на Ca-2+ -зависимые процессы в гладкомышечных клетках АР-1978-2006
242 Сафарбуваева Ирода Рўзиқуловна Ўқувчи шахсини фаоллаштиришда миллий менталитет элементларидан фойдаланишнинг педагогик асослари Ю-32722-0
243 Норматов Эркин Панджиевич Структуры разбиения группового представления дерева Кэли АР-390-2007
244 Назаров Камолжон Каримович Особенности ферментативного гидролиза волокон генетически разных линий хлопчатника У-48931-0
245 Каландарова Амина Нуруллаевна Иммунологические и гормональные критерии развития внутриутробных уродств плода у женщин Каракалпакии У-49009-0
246 Хашимова Дильдархан Уринбаевна "Лингводидактические основы изучения лакун
в контексте современного функционирования  русского языка и межъязыковых взаимодействий" У-48927-0
247 Юсупов Бахром Юсупович "Злокачественные опухоли головы и шеи  среди разных этнических групп  в республике узбекистан" У-48922-0
248 Асранбаева Маргарита Салимжановна "Неоадъювантная гипоксирадиотерапия
в комплексном лечении рака молочной железы  (клиническое исследование)" У-49010-0
249 Шукуриллаев Юнус Асрорович "БУХОРО АМИРЛИГИДА ҚЎШИН ВА ҲАРБИЙ ИШ
(1756 – 1920 ЙИЛЛАР)" Ю-32725-0
250 Гольдман Наталья Дмитриевна "НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ" У-48930-0
251 История Средней Азии VI-346911
252 Содиқова Н М.Т. Ойбек номидаги Ўзбекистон халқлари тарихи музейи Ю-5254-3
253 Исломов Миралишер Бобурович "ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В
ДИАГНОСТИКЕ И МОНИТОРИНГЕ ПРЕДМЕЛАНОМНЫХ
СОСТОЯНИЯХ И МЕЛАНОМЫ КОЖИ" У-48917-0
254 Нуралиева Гузал Абдухамидовна Координационные соединения некоторых d-металлов с полидентатными лигандами на основе 1,3,4-тиадиазола АР-374-2007
255 Якубов Убайдулло Мажитович Химические превращения солей а-(хиназолон-4-ИЛ-2)-N-фенил-S-алкил(бензил) тиоимидиния АР-373-2007
256 Жугинисов Тангирберган Исаевич Термитларга қарши уйғунлаштирилган курашнинг биологик асослари Ю-33112-0
257 Жумаев Зафар Икромиддинович Маҳаллий хомашё ресурслари асосида зичлаштирувчи сурков мойларини олиш технологияси Ю-33111-0
258 Фарманова Нодира Тахировна "РАЗРАБОТКА И СТАНДАРТИЗАЦИЯ НОВОГО ДИУРЕТИЧЕСКОГО
СБОРА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ" У-48923-0
259 Мухамедова Мавжуда Шамуратовна Фармокогностический анализ Althaea nudiflora L. с целью внедрения в медецинскую практику У-48924-0
260 Салихов Жасур Шавкатович "ЎТИШ ДАВРИ ИҚТИСОДИЁТИДА
ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯСИ:
БОЗОР ТУЗИЛМАСИ ВА ДАРОМАДЛИЛИК
(ШАРҚИЙ ЕВРОПА ВА МДҲ МАМЛАКАТЛАРИ МИСОЛИДА)" Ю-33434-0
261 Бабаджанов Абдумурат Саттарович "СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ:
КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" У-48916-0
262 Имамов Олим Абдилходжаевич "ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РЕГИОНАРНОЙ ВНУТ-
РИАРТЕРИАЛЬНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ ПРИ НЕРЕЗЕКТА-
БЕЛЬНОМ РАКЕ ЛЕГКОГО" АР-376-2007
263 Абдуллаходжаев Камолиддин Абдурахмонович "ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЕРМАТОПРОТЕКТОРНОЙ
АКТИВНОСТИ СУММАРНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ARTEMISIA
ABSINTHIUM L, CICHORIUM INTUBIS L, PIMPINELLA ANISUM" У-48996-0
264 Содиқова Шоҳида Марҳабоевна Авлодлараро ворисликни таъминлашда қарияларнинг ўрни (социологик таҳлил) Ю-32268-0
265 Арустамян Яна Юрьевна Лексико-семантические проблемы перевода романов К.Воннегута на русский язык АР-663-2007
266 Илиева Лола Камоловна Чет тил таълимида изчилликни таъминлашнинг лингводидактик асослари Ю-33114-0
267 Ахмедова Ойдин Пўлатовна Параметрлар алгебраси асосида носимметрик криптотизмлар яратиш усули ва алгоритмлари Ю-33107-0
268 Турсуной Содиқова Ризолик излаб Ю-30441-2
269 Ўзбекистон Республикаси Давлат патент идорасида иш юритишга доир йўриқнома Ю-30442-0
270 Рўзимбой Жуманазаров Туямўйин ва туямўйинликлар Ю-30445/2
271 Ботир Аъзамович Автомобилларда юк ва пассажирларни ташиш асослари Ю-30446-2
272 Бобур Абдиназаров Жаҳон ва Ўзбекистон: нефт-газ саноати ва унда ҳаражатларнинг бухгалтерия ҳисоби Ю-30451-2д1
273 Шаҳло Аҳророва Моҳим Ю-30453-0
274 Авлиёлар султони. Туронлик валийлар Ю-30459-2д5
275 Салим Ашур Сенсиз Ю-30460-2д2
276 Ўзбекистон Республикасининг 2003 йил статистик ахборотномаси Ю-30468-4
277 Ziyayeva Mavluda Terapiya (Ichki kasalliklar) Ю-30481-2
278 Muqimjonov I.I. Elektromeditsina texnikalarini o'rnatish, texnik xizmat ko'rsatish va tuzatish Ю-30484-3д1
279 Norqulov N. O'zbekiston tarixi (XVI-XIX asrning birinchi yarmi) Ю-30485-2д1
280 Qiziqarli kimyo Ю-30487-2д1
281 Шамсутдинов Рустамбек Қишлоқ фожеаси: жамоалаштириш, қулоқлаштириш, сургун Ю-30493-3д1
282 Иргашев Шукур Табиатнинг ўзи табиб Ю-30494-2
283 Жўраев А. Соғинч лаҳзаси Ю-30500-0
284 ал-Ҳусайний Абдулҳай ибн Абдулфатх Ҳазрати Хожа Аҳрори Вали насабномаси Ю-30516-2д1
285 Азизов Носир Холматович Белбоғли кураш Ю-30517-2
286 Mavlonov Ochil Zoologiya Ю-30519-3
287 Qosimova K. Ona tili Ю-30520-4д1
288 G'ulom G'afur Shum bola Ю-30540-2д1
289 Meliqulov Abduxalil Matematika Ю-30543-3-I
290 Жалил Норқобил Қуёшга тик қараб бўлмас ёхуд "Ҳуррият дафтари"га битиклар Ю-30548-2д1
291 Мирбобоев В. А. Конструкцион материаллар технологияси Ю-30555-3д2
292 Nazarov B. Аdabiyot Ю-30560-3
293 Abdullayeva Q. 2-sinfda o'qish darslari Ю-30562-2д1
294 Баҳодирўғли Явуз Хоразм ўт ичида Ю-30570-2
295 Бекметов М.И. Оғиз бўшлиғи шиллиқ қавати ва лаб касб касалликлари   Ю-30577-2д1
296 Abdullayev A. Kichik va o'rta biznes: tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish   Ю-30580-3д1
297 Urazov K.  B. Buxgalteriya hisobi va audit [Matn] Ю-30595-3
298 Усмонхўжаев Абдукарим Дорисиз қалб давоси Ю-30596-2д1
299 Шарифхўжаев Мурод Даврни белгилаб берган инсон Ю-30597-2д1
300 Xudoyberganova M. 3-sinfda ona tili darslari Ю-30740-3д1
301 Раҳмонов Насриддин Умр йўли Ю-30743-3д1
302 Поёнов Темурбек Нахшаб қиссаси Ю-30746-2д1
303 Inoyatov U. Iqtisodiyot va tadbirkorlik Ю-30747-3
304 Шамсутдинов Рустамбек Ўзбекистон тарихидан материаллар Ю-30748-3д1
305 Yo'ldoshev H.S. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish asoslari Ю-30749-3д2
306 Muftanov A. G. Umumiy kimyo Ю-30750-3
307 Норқобил Қўчқор Кулиб тур, азизим Ю-30753-3д2
308 Ҳақ ишқида Ю-30755-2д1
309 Ёзиев Л. Х. Ботаника. Ўсимликлар морфологияси ва анатомияси Ю-30796-2д1
310 Долимов Олимжон Терговчи хотиралари Ю-30797-2
311 Qodirov A. A. O'zbekiston tibbiyoti Ю-30798-2д1
312 Муҳаммад Носир Сумалакдан тош топдим... Ю-30799-2д1
313 Фахриёр Низомов Фахриддин Геометрик Баҳор (Унгарилган тушлар)  Ю-30800-2д3
314 Содиқова Турсуной Яшаш тилсими Ю-30801-2д2
315 ХАСПОЛАДОВ Вагиф Шовкет Оглы "СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ И ГИДРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ
РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕДЬ И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ" У-49448-0
316 Рузиев Бахтиёр Хушмурадович "АССОЦИАТИВНАЯ ИНВАЗИЯ ПРОТОСТРОНГИЛИДАМИ ОВЕЦ И
МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
В СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ-ХОЗЯИН" У-49572-0
317 НУРИДДИНОВ АКМАЛЖОН ДАВЛАТАЛИЕВИЧ "ШУДГОР ЮЗАСИГА БИР ЙЎЛА ИШЛОВ БЕРАДИГАН
ПЛУГ МОСЛАМАСИ ПАРАМЕТРЛАРИНИ АСОСЛАШ" Ю-35256-0
318 Қурбонова Шахло Рауфовна Серонегатив спондилоартритли беморларда бакстимс препаратининг клиник ва лаборатор самарадорлигини баҳолаш Ю-35245-0
319 АЛИҚУЛОВ Салоҳиддин Турдимуродович "ЎҚУВЧИЛАРНИНГ УМУМТЕХНИК БИЛИМ ВА
КЎНИКМАЛАРИНИ ФАНЛАРАРО АЛОҚАДОРЛИК
ВОСИТАСИДА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИ" Ю-35138-0
320 УЗАКОВ Ибодулло Абдуганиевич "БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА МАСЪУЛИЯТ
ҲИССИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК
АСОСЛАРИ" Ю-35275-0
321 САФАЕВА ЛАЙЛО ШАВКАТОВНА "ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОЭКСИПРИЛА И АМЛОДИПИНА
У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ" У-49765/0
322 ТУРСУНОВ Фархад Хамидуллаевич "КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДИКТОРЫ
РАННЕЙ ПОСТИНФАРКТНОЙ СТЕНОКАРДИИ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМЛОДИПИНА
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ" АР-71/2009
323 УМАРНАЗАРОВА ЗУЛЬХУМАР ЕРНАЗАРОВНА "КЛИНИЧЕСКИЙ ПАТОМОРФОЗ
И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНЕМИЙ У ДЕТЕЙ С
ЭНЗИМОПАТИЯМИ ТОНКОЙ КИШКИ" У-49724/0
324 НУРМАТОВА ЛОЛА МАМАДАЛИЕВНА "ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, ОБЪЁМ И ХАРАКТЕР МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ КОНТИНГЕНТАМ
СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УЗБЕКИСТАНА
(на примере города Ташкента)" У-49677/0
325 НАСРИЛЛАЕВ БАХТИЯР УБАЙДУЛЛАЕВИЧ "НАСЛЕДУЕМОСТЬ И ВЗАИМОСВЯЗЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ ТУТОВОГО ШЕЛКОПРЯДА В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ
УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ" У-50505/0
326 Гафуров Гайрат Ашрабович "ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ
МОСТОВИДНЫМИ ПРОТЕЗАМИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА
ГЕМОДИНАМИКУ ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА" У-49796/0
327 ИРМУХАМЕДОВА ГУЛЬЧЕХРА НАСЫРОВНА "ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ
КРИТИЧЕСКОМУ ЧТЕНИЮ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ
(НА СТАРШИХ КУРСАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВУЗОВ)" У-49897/0
328 НАЗАРОВ ОЛИМЖОН ЖАББОРОВИЧ "ОККЛЮЗИОННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗУБОВ И ЗУБНЫХ РЯДОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-
НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА И ПУТИ ЕЁ КОРРЕКЦИИ" АР-95/2009
329 ТУРАКУЛОВ УКТАМ НУРМАМАТОВИЧ "ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ НАРУЖНЫХ
ЖЕЛЧНЫХ СВИЩАХ" АР-5/2009
330 ЕВСЕЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА "ФОРАМИНИФЕРЫ ЮРСКОЙ КАРБОНАТНОЙ ФОРМАЦИИ
И ИХ КОРРЕЛЯТИВНАЯ РОЛЬ ПРИ СТРАТИФИКАЦИИ
НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
БУХАРО-ХИВИНСКОГО РЕГИОНА" У-49708/0
331 АНДРОНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА "ОГНЕСТОЙКИЕ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ВЕРМИКУЛИТОВОЙ
ПОРОДЫ ТЕБИНБУЛАКСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ" У-49747/0
332 Товбоев Акрам Нурмонович "СУБГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ В ДВУХ И ТРЕХФАЗНЫХ
ЭЛЕКТРОФЕРРОМАГНИТНЫХ ЦЕПЯХ" У-49670/0
333 ТУРДЫШОВА ЖАМИЛА БАЗАРБАЕВНА "ТЕРМОФОСФОГИПСЛИ БЕЛИТНИ ЛЕГИРЛОВЧИ
ҚЎШИМЧАЛАРНИ ҚЎШИБ ХОССАЛАРИНИ ЯХШИЛАШ" Ю-35217/0
334 ФАЙЗУЛЛАЕВ Хайрулло Норкулович "ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ
МЕТОДОВ ТЕРАПИИ ВИРУСНЫХ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ" У-49707/0
335 Полвонов Хуршид Мадаминович "РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ХЛОРАТ
КАЛЬЦИЕВОГО ДЕФОЛИАНТА НА ОСНОВЕ ОТХОДА
ПРОИЗВОДСТВА СОДЫ" У-49810/0
336 АХУНОВ ДАНИЁР БАХТИЁРОВИЧ "СТЕКЛО И СИТАЛЛЫ НА ОСНОВЕ БАЗАЛЬТОВ
КУТЧИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ" У-49777/0
337 ТОРТБАЕВА ДИНАРА РЫСКУЛБЕКОВНА "Синтез и технология получения циклогексана на
модифицированных ферросплавами никелевых катализаторах" АР-17/2008
338 СУЛТАНОВА Ибодат Нигматуллаевна "ПОВРЕЖДЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ И ПУТИ ЕЕ
КОРРЕКЦИИ" АР-18/2008
339 ДЖАЛАЛОВА НИГОРА АЛИЕВНА "КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ БРУЦЕЛЛЕЗА И КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРИКСИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ" АР-161-2008
340 БАЙТУРЕЕВА КЛАРА АЛИПБАЕВНА "ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЮЖНОМ КАЗАХСТАНЕ В
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ХХ ВЕКА" АР-23/2008
341 РАХИМОВ ЗОКИР КАЙИМОВИЧ "ОСОБЕННОСТИ ПАТОГЕНЕЗА ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПЕРЕЛОМОВ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ И ПРИНЦИПЫ
ТЕРАПИИ" АР-29/2008
342 МАНСУРОВА ВАСИЛА ХУСНИДДИНОВНА   "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ ИНДАПАМИДОМ И
КАРВЕДИЛОЛОМ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ РИСКА" АР-158-2008
343 ШАОЛИМОВА ЗУЛФИЯ МИРАБИТОВНА "ВЛИЯНИЕ КАРВЕДИЛОЛА И БИСОПРОЛОЛА НА
ДИСФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ" АР-143/2008
344 НИШАНОВ ДАНИЯР АНАРБАЕВИЧ "МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПРЯМОЙ КИШКИ" У-49755/0
345 Ирназаров Акмал Абдуллаевич "РОЛЬ И МЕСТО ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
ПРИ ОККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ" АР-141/2008
346 Чежимбаева Катипа Сламбаевна "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА В СЕТЯХ С ПАКЕТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОТОКОЛА IP" АР-144/2008
347 ОЛИМОВ Бахтиёржон Усманович "МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ДАРСЛАРИДА ЎҚИТИШНИНГ
НОАНЪАНАВИЙ УСУЛЛАРИ" Ю-34313/0
348 ЖУМАНИЯЗОВ НОДИР КАДАМОВИЧ "СТАНОВЛЕНИЕ, СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ И
УКРЕПЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ" У-49547/0
349 АКРАМОВА НАРГИЗА РУСТАМОВНА "СОВРЕМЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ИММУНИТЕТОВ И ПРИВИЛЕГИЙ" У-49449/0
350 ХАМИДОВ ДЖАСУР ХАМИДОВИЧ "КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯЖКИХ
НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ
ЛИЧНОСТИ И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ" У-49574/0
351 МУРОДОВ БАХТИЁРЖОН БАХОДИРОВИЧ "ДАСТЛАБКИ ТЕРГОВДА ЖИНОЯТ ИШИНИ
ТУГАТИШ МАСАЛАЛАРИ" Ю-34314/0
352 МАДРАХИМОВ УЛУГБЕК АБДУХАЛИЛОВИЧ "ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФАКТОРОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ" У-49552/0
353 ХАЙИТОВ ШЕРБЕК НАИМОВИЧ "ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЭКОНОМИКИ" У-49565/0
354 КОМОЛОВ ДИЛШОД ПУЛАТОВИЧ "ИСТОРИЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
В ТУРКЕСТАНСКОЙ АССР
(1917 – 1924 гг.)" У-49580/0
355 ЮСУПОВА МАНЗУРА УРАЗМАТОВНА "ПОЛУЧЕНИЕ 2-АРИЛИМИДАЗОЛИНОВ И БИС-КАРБАНИЛИДОВ
НА ОСНОВЕ БЕНЗОЙНОЙ, М-НИТРО-, М-АМИНОБЕНЗОЙНЫХ
КИСЛОТ И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ" У-49886/0
356 ГУЛЯМОВА МАЛИКА ДЖАХАНГИРОВНА "КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СОЧЕТАННОЙ ГЕРПЕС-ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ ГЛАЗА" АР-33-2008
357 ПУЛАТОВА Гульнора Батыровна "ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОЙ
ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА" АР-32-2008
358 АЛТЫБАЕВ Уйгун Учкунович "СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
КРАНИОФАРИНГИОМ" АР-34-2008
359 РАХМАНОВ МАНСУРБЕК ИБАЙДИЛЛАЕВИЧ "РАЗРАБОТКА СУЛЬФОМИНЕРАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ
КОМПОЗИЦИЙ И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ
ЦЕМЕНТОВ НА ИХ ОСНОВЕ" АР-35/2008
360 РУСТАМОВ ШУХРАТ ХУДАЙБЕРДИЕВИЧ "ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ
КИШКИ С ПРОРАСТАНИЕМ В МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ" АР-36/2008
361 НАСРЕТДИНОВА Дилдора Бахтияровна "НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ТРОМБОЦИТОПАТИИ У БЕРЕМЕННЫХ
С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ И ПРИНЦИПЫ
ЕЁ КОРРЕКЦИИ" АР-37/2008
362 ИСАНТУРДИЕВ УКТАМ ИСАМИДДИНОВИЧ "ВЫБОР МЕТОДА ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ АППЕНДЭКТОМИИ
ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ" АР-41/2008
363 Тургунбаев Уринбек Жамолович "ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ КЛЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
АЦЕТОНОФОРМАЛЬДЕГИДНОЙ СМОЛЫ" АР-42/2008
364 СОБРОВ ЮЛД А Ш Б Е Г Ж А Н О В И Ч "МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И ЮСТИРОВКИ
ОПТИКО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАЦЕТНЫХ
КОНЦЕНТРАТОРОВ ЛУЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ" АР-42/2009
365 ХАИТБАЕВ АЛИШЕР ХАМИДОВИЧ "СИНТЕЗ, СТРОЕНИЕ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НОВЫХ
ИМИНОПРОИЗВОДНЫХ ГОССИПОЛА И ИХ АНАЛОГОВ" АР-44/2008
366 МИРБАБАЕВА ФЕРУЗА АБДУСАМАДОВНА "БАКСТИМС В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ" АР-45/2008
367 ФОМИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА "БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
ПРЕПАРАТА «ТОРТЕЗИН» ИЗ КРОВИ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ
ЧЕРЕПАХИ" АР-46/2008
368 КАМИНСКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА СТРУКТУРА ПОВЕСТВОВАНИЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА АР-47/2008
369 САСМАКОВ СОБИРДЖАН АНАРМАТОВИЧ "УРСАНОВЫЕ ГЛИКОЗИДЫ РАСТЕНИЙ ZYGOPHYLLUM
EICHWALDII И Z. OXIANUM" АР-48/2008
370 ТАШПУЛАТОВ ФАРХОД АЗАТОВИЧ "КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ" АР-49/2008
371 ХУЖАБАЕВ САФАРБОЙ ТУХТАБАЕВИЧ "Возможности минилапаротомной холецистэктомии у
больных хроническим калькулезным холециститом с
повышенным операционным риском" АР-53/2008
372 ЗИЯМУХАМЕДОВА САБОХАТ АБДУЛЛАЕВНА "ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМА РЕГУЛЯЦИИ ЭКСПРЕССИИ
ГЕНОВ-СУПРЕССОРОВ Р53 И Р27 В КЛЕТКАХ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ОПУХОЛЯХ" АР-54/2008
373 ШОЙЗОКОВ Алишер Нуруллаевич "ПОВТОРНЫЙ МОЗГОВОЙ ИНСУЛЬТ И ОСТРАЯ
ДЕКОМПЕНСАЦИЯ СТАРОГО ОЧАГА: ВОПРОСЫ
ПАТОГЕНЕЗА, КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ" АР-87/2009
374 АКАСАКАЛОВА ЖАННА КЕНЖЕБЕКОВНА "ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ЦЕННОСТИ СЕМЬИ У ПОДРОСТКОВ" АР-92/2009
375 Хусанбаев Якубджан Мухамаджанович "ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТЕОРЕМЫ
ДЛЯ СЛУЧАЙНЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОРОЖДЕННЫХ СУММАМИ УСЛОВНО
НЕЗАВИСИМЫХ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН" АР-112/2009
376 ШАМСУТДИНОВА МАМУРА АНВАРОВНА "ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ" У-49388/0
377 КУКАНБОЕВ ИКРОМЖОН ИБРОХИМОВИЧ "ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНОГО
ОБЕССЕРЕННОГО КАТАЛИЗАТОРА КОНВЕРСИИ ОКСИДА
УГЛЕРОДА (II) ВОДЯНЫМ ПАРОМ" У-49414/0
378 ХАЙДАРОВ ДЖАЛИЛ ИБРАГИМОВИЧ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН" У-49442/0
379 МУРОДОВ МУЗАФФАР МУРАДОВИЧ "РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ
ДРЕВЕСИНЫ ТОПОЛЯ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛАСТИЧЕСКИХ МАСС" У-49443/0
380 ЖУМАМУРАТОВ ШАРШЕНБАЙ ЖАББАРБЕРГЕНОВИЧ "ПОСЕМЕЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТДАЛЁННЫХ СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ" У-49447/0
381 РУЗИБАКИЕВА Малика Руслановна "МОЛЕКУЛЯРНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ СУБТИПОВ HLA II КЛАССА У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С И
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ «С» - ВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ В
УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ" У-49451/0
382 АШИРОВ АДХАМЖОН АЗИМБАЕВИЧ "ДРЕВНИЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ В ТРАДИЦИОННОМ
БЫТУ УЗБЕКСКОГО НАРОДА" У-49452/0
383 НУРМАМЕДОВА ГУЛНОРА ДЖУМАКУЛИЕВНА "ПРОФИЛАКТИКА ПРОЛАПСА КУЛЬТИ
ШЕЙКИ МАТКИ И ВЛАГАЛИЩА
ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ" У-49453/0
384 Турсунбаев Азиз Камильевич "ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ РАБОТАЮЩИХ НА
АЛМАЛЫКСКОМ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ КОМБИНАТЕ
(АГМК)" У-49455/0
385 САДУЛЛАЕВА ХОСИЯТ АБДУРАХМАНОВНА "ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ
ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ЖИЛЫХ КВАРТАЛОВ
г. ТАШКЕНТА" У-49456/0
386 ЭРДОНОВ ОРИФ ЛАТИПОВИЧ "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ 13-14 ЛЕТ ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ" У-49457/0
387 РАФИКОВА ХАЛИМА ХАКИМОВНА ФЕРГАНСКАЯ ШКОЛА ОРНАМЕНТАЛЬНОЙ РОСПИСИ ХХ века. У-49458/0
388 АБДУРАХМОНОВ ИБРОХИМ ЮЛЧИЕВИЧ "СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГЕНОМИКА
ХЛОПЧАТНИКА: СОЗДАНИЕ МАРКЕРОВ, ГЕНЕТИЧЕСКОЕ
КАРТИРОВАНИЕ, КЛОНИРОВАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ
ФУНКЦИЙ ПОЛЕЗНЫХ ГЕНОВ РОДА GOSSYPIUM L" У-49459-0
389 АКРАМОВ ОДИЛ АМРИЕВИЧ "МОДИФИКАЦИЯ ХЛОПКОВОГО МАСЛА НА ЭФФЕКТИВНЫХ
КАТАЛИЗАТОРАХ" У-49461-0
390 ДЖАЛИЛОВ Дильшод Сайфуллаевич "ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ И МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИЕЙ И
МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ" У-49540/0
391 РАХИМОВ ВЛАДИМИР ШАВКАТОВИЧ "ТЕХНОЛОГИЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОК, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ
(НА ПРИМЕРЕ ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ)" У-49549/0
392 АЛИМУХАМЕДОВА Юлдуз Аскаровна "ФЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ АНТИГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОГО И
АНТИГЕННЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
БОЛЬНЫХ УРОГЕНИТАЛЬНЫМ ХЛАМИДИОЗОМ" У-49554/0
393 НУРМАТОВА НИГОРА АТХАМОВНА "СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ЛЯМБЛИОЗА И ГИМЕНОЛЕПИДОЗА" У-49558/0
394 СУЛТОНОВ КАМОЛИДДИН САДРИДДИНОВИЧ "Рост и развитие саженцев винограда, выращиваемых из зеленых
черенков на искусственном субстрате" У-49564/0
395 ЮНУСОВ КАМОЛИДДИН ЗУНУНОВИЧ "ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ СТРУКТУР ТРИКОТАЖНЫХ ПОЛОТЕН" У-49576/0
396 Аюбов Бехзод Алишерович "ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОКСАЗОЗИНА
В ЛЕЧЕНИИ КАМНЕЙ МОЧЕТОЧНИКА" У-49578/0
397 ГАНИЕВ ЖОХОНГИР ХАКИМЖАНОВИЧ "ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ
В УЗБЕКИСТАНЕ (1917 – 2000 гг.)" У-49581/0
398 МИРЗАЕВ ШУХРАТ ШАВКАТОВИЧ "ЮРИСДИКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СУДА ООН:
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ПУТИ РАСШИРЕНИЯ" У-49703/0
399 САРЫБАЕВ МАМАН КТАЙБЕКОВИЧ "ПОЛИТИКА ХЛОПКОВОЙ МОНОКУЛЬТУРЫ СОВЕТСКОЙ
ВЛАСТИ В КАРАКАЛПАКСТАНЕ И Е" У-49763/0
400 РАСУЛОВ РУСТАМ ХАЯТОВИЧ "УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАГЛУБЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ
СООРУЖЕНИЙ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С
СЕЙСМОПРОСАДКОЙ ИХ ОСНОВАНИЙ" У-49793/0
401 ТАШМЕТОВ МАННАБ ЮСУПОВИЧ "ФАЗОВЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СПЛАВАХ
ВНЕДРЕНИЯ НА ОСНОВЕ КАРБИДОВ ТИТАНА И ВАНАДИЯ" У-49825/0
402 АЛИХОДЖАЕВ АРИФХОДЖА АРТЫКОВИЧ "УПРАВЛЕНИЕ НОРМАТИВАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ
С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ" У-49858/0
403 ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллаевна "КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА" У-49868-0
404 БЕГМАТОВА БУЗАҲРО МАЪРУФЖОНОВНА ИСЛОМ ҲУҚУҚИДА МЕРОС МАСАЛАСИ Ю-34122/0
405 Абдуллаев Жавлонбек Муроджонович "ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА
ОММАВИЙ АХБОРОТ ВОСИТАЛАРИНИНГ РОЛИ
(НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ МАСАЛАЛАР)" Ю-34253-0
406 АБДИНАЗАРОВ БОБУР ҚАЛАНДАРОВИЧ "ХОРИЖИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ДАСТЛАБКИ ҚИЙМАТИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ҲИСОБИ ВА АУДИТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ
МАСАЛАЛАРИ" Ю-34255/0
407 АЗИМОВА МУКАРРАМХОН АХАДОВНА "МЕБЕЛЬ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ СОҲАСИ БОШҚАРИШ ТИЗИМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ" Ю-34256/0
408 АҲМАДАЛИЕВ Сидиқжон Йгиталиевич "БЎЛАЖАК МЕҲНАТ ТАЪЛИМИ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ
КАСБИЙ-ПЕДАГОГИК ФАОЛИЯТГА МОСЛАШИШИНИНГ
ИЛМИЙ-МЕТОДИК АСОСЛАРИ" Ю-34257/0
409 Абдукаримов Рустамбек Собиржонович "АВИАКЕРОСИННИ АДСОРБЦИЯЛИ ҚЎШИМЧА
ТОЗАЛАШНИНГ ИМПОРТ ЎРНИНИ БОСУВЧИ
ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ" Ю-34258/0
410 АБДУЛЛАЕВА ДИЛФУЗА РИХСИХОДЖАЕВНА "ЎЗБЕКИСТОН БЕДА АГРОБИОЦЕНОЗИ
ЭНТОМОКОМПЛЕКСЛАРИНИНГ ТАРКИБИ ВА УЛАРНИНГ
ФОЙДАЛИ ТУРЛАРИНИ МУҲОФАЗА ҚИЛИШ" Ю-34259/0
411 ИБРАТОВА ФЕРУЗА БОБОҚУЛОВНА "ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИЙ МУДДАТЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ,
МОҲИЯТИ ВА МУАММОЛАРИ" Ю-34263/0
412 МАДРАХИМОВ ТЎЛИБОЙ АБДУКАРИМОВИЧ "ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИ СЎЗЛАШУВ НУТҚИНИНГ
ФУНКЦИОНАЛ-СЕМАНТИК ХУСУСИЯТЛАРИ" Ю-34264/0
413 МУСТАФАЕВ ШУХРАТЖОН БУРИЕВИЧ "Чакана олди-сотди шартномаси шартларини
бузганлик учун фуқаролик-ҳуқуқий
жавобгарлик муаммолари" Ю-34266/0
414 НАЗАРОВ НУРАЛИ НОРМИРЗАЕВИЧ "ИРСИЙ ИНЖЕНЕРИЯ АХЛОҚИЙ
МУАММОЛАРИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ" Ю-34268/0
415 Пўлатов Дилмурод Саймамутович "ЎЗБЕКИСТОН ЗАМОНАВИЙ ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ
РИВОЖЛАНИШ ТАМОЙИЛЛАРИ" Ю-34269/0
416 САЛИЕВА ХУРШИДА КАМУНАЛОВНА "XX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДАГИ ГАНЧКОРЛИК
САНЪАТИНИНГ ТОШКЕНТ МАКТАБИ" Ю-34270/0
417 САЛИМОВ БАХРИДДИН ЛУТФУЛЛАЕВИЧ ИЛМИЙ БИЛИШ ЖАРАЁНИДА ТАСОДИФНИНГ ЎРНИ Ю-34272/0
418 Хашимҳонов Аҳрорхон Муминович "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВАЗИРЛАР МАҲКАМАСИНИНГ
ҲУҚУҚ ИЖОДКОРЛИК ФАОЛИЯТИ: НАЗАРИЯ ВА АМАЛИЁТ
МАСАЛАЛАРИ" Ю-34277-0
419 ШОИМОВ Азимқул Каримқулович ҲУСАЙН ЖОВИД ВА ЎЗБЕК ДРАМАТУРГИЯСИ Ю-34279/0
420 ЭРКАЕВ Элмурза Темирович "БЎЛАЖАК ЧЕТ ТИЛ МУАЛЛИМИ ТАЪЛИМИДА ҚЎЛЛАНАДИГАН
ТАРЖИМА МАШҚЛАРИНИНГ ЛИНГВОДИДАКТИК ТАСНИФИ" Ю-34280/0
421 ЮЛДАШЕВ ЖАХОНГИР ИНОМОВИЧ "АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ – ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИНИНГ
СУБЪЕКТИ СИФАТИДА" Ю-34281/0
422 Ҳамроқулов Баҳодир Мамашарифович "МАЪНАВИЙ ЗАРАРНИ ҚОПЛАШНИНГ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА
СОЛИНИШИ МУАММОЛАРИ" Ю-34284/0
423 ҚАМБАРОВ ҒАФУРЖОН СОТВОЛДИЕВИЧ "БАҲО МУНОСАБАТИ ВА УНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА
ИФОДАЛАНИШИ
(шахслараро муносабат асосида)" Ю-34295/0
424 ШАЙМУРОДОВ НУРМАМАТ ТÛЙЧИЕВИЧ "ГОЛШТИНЛАШТИРИЛГАН +ОРА-ОЛА ЗОТЛИ ТУРЛИ ВАЗНДА
ТУ/ИЛГАН БУЗО+ЛАРНИНГ ÛСИШ, РИВОЖЛАНИШИ ВА
МАÙСУЛДОРЛИК БЕЛГИЛАРИ" Ю-34297-0
425 ХОДЖИЕВ ЮНУС МУХИТДИНОВИЧ "СУД ҚАРОРЛАРИНИ МАЖБУРИЙ ИЖРО ЭТИШ
ШАРТЛАРИ ВА ТАРТИБИ" Ю-34300/0
426 ҚАҲҲОРОВА ШАҲНОЗА АБДИМУМИНОВНА "ЖАНУБИЙ ЎЗБЕКИСТОН ЭПИК АНЪАНАЛАРИДА «ОЛЛОНАЗАР
ОЛЧИНБЕК» ДОСТОНИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ ВА
БАДИИЙ - ЭСТЕТИК АҲАМИЯТИ" Ю-34303/0
427 СОҲИБОВА МАҲЛИЁ ТЎРАЕВНА "“ЎЗБЕКИСТОНДА МАДАНИЙ ҲАЁТ:
ТАЖРИБА ВА МУАММОЛАР
(ЖАНУБИЙ ВИЛОЯТЛАР МИСОЛИДА. (1946-1985 ЙЙ.)”" Ю-34305/0
428 МУМИНОВА САОДАТ АРАЛОВНА "АСҚАД МУХТОРНИНГ ФАЛСАФИЙ-ИНТЕЛЛЕКТУАЛ
ЛИРИКАСИ" Ю-34306/0
429 НАБИЕВ ҲАМРОЖОН МАШРАБОВИЧ "МИНТАҚАЛАРДА НЕФТЬ ВА ГАЗ САНОАТИНИ
ИННОВАЦИЯВИЙ ТАРАҚҚИЙ ЭТТИРИШ" Ю-34308/0
430 НОСИРОВА САОДАТ АБДУЛЛАЕВНА "ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХИТОЙ ТИЛИ ДИПЛОМАТИК
ТЕРМИНЛАРИНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК ВА СТРУКТУР
ТАҲЛИЛИ" Ю-34309/0
431 МУРОДОВА НОДИРА ҚУЛЛИЕВНА "КИЧИК БИЗНЕС СУБЪЕКТЛАРИНИНГ
ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ" Ю-34310/0
432 АКБАРОВ ҚОБУЛЖОН ЁҚУБОВИЧ "ЎЗБЕКИСТОННИНГ ХХ АСР СЎНГГИ
ЧОРАГИДАГИ МАДАНИЯТИ
(ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА)" Ю-34315/0
433 КАРИМОВА МИЯССАР ЖАМОЛДИНОВНА "XIX АСР ОХИРИ - ХХ АСР БОШЛАРИДА ТУРКИСТОННИНГ
САВДО АЛОҚАЛАРИ (ФАРҒОНА ВОДИЙСИ МИСОЛИДА)" Ю-34317/0
434 АШИРБОЕВА ЗУЛАЙХО КУЧКАРБАЕВНА "ХIХ АСР ОХИРИ - ХХ АСР ЎРТАЛАРИДА
МИРЗАЧЎЛНИНГ ЎЗЛАШТИРИЛИШИ" Ю-34318/0
435 ДАВРОНОВА МАҲФУЗА ИСРОИЛОВНА МУҲАММАД ЮСУФНИНГ ПОЭТИК МАҲОРАТИ Ю-34321/0
436 БУРХАНОВ ЗАЙДУЛЛОХОН БАКИРОВИЧ "ЎЗБЕК ТИЛИДА КЎМАКЧИЛАР ВА УЛАРГА ВАЗИФАДОШ
КЕЛИШИКЛАР ПРАГМАТИКАСИ
(пресуппозицион аспект)" Ю-34322/0
437 БАБАКУЛОВ САТИБОЛДИ БАБАНАЗАРОВИЧ "Иқтисодий ислоҳотлар жараёнида ижара муносабатларини
ривожлантириш ва такомиллаштиришнинг фуқаролик-ҳуқуқий
муаммолари" Ю-34325/0
438 АЧИЛОВ АБДУЛЛА МАННАФОВИЧ "БОЛАЛАР СПОРТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ
ЖАМҒАРМАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ
ВА СОҒЛОМЛАШТИРИШ ФАОЛИЯТИНИ
ТАШКИЛ ҚИЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ" Ю-34326-0
439 АБИРКУЛОВ АЛИШЕР ҚУЛМАМАТОВИЧ "ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ
ҚАЙТА ИШЛАШ САНОАТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
МИНТАҚАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ
(Тошкент вилояти мисолида)" Ю-34329/0
440 АБДУКАРИМОВА МАРЯМХОН ЙЎЛДОШЕВНА "БОЗОР МУНОСАБАТЛАРИ ШАРОИТИДА АГРАР СОЋАДА
ТАДБИРКОРЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ
ЙЎНАЛИШЛАРИ" Ю-34330/0
441 АШУРОВА НАРГИЗА АЪЗАМОВНА "ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ФУҚАРОЛИК-ҲУҚУҚИЙ
МУНОСАБАТЛАРДАГИ ИШТИРОКИ" Ю-34334/0
442 Алиқулова Ҳабиба Бахрановна "БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИДА ИЖТИМОИЙ АДОЛАТ
ТУШУНЧАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК
ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ" Ю-34335/0
443 АКМАЛОВ Аббос Акрамович "МАТЕМАТИКА ТАЪЛИМИДА ТАРИХИЙ МАТЕРИАЛЛАРНИ ТАНЛАШ
МЕЗОНЛАРИ ВА ФОЙДАЛАНИШ МЕТОДИКАСИ
(умумий ўрта таълим мактаблари мисолида)" Ю-35137/0
444 Арипов Шавкат Ильхамович "ЖАМИЯТ ТАРАҚҚИЁТИГА ДИНИЙ РАДИКАЛИЗМ
ТАҲДИДИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ
(Мусулмон Шарқи мисолида)" Ю-35145-0
445 ХОДЖИЕВА ФАРОҒАТ ОЛТИЕВНА "ЎҚУВЧИЛАРДА ТАНҚИДИЙ ФИКРЛАШНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ
ДИДАКТИК АСОСЛАРИ
(бошланғич синф ўқувчилари мисолида)" Ю-35227/0
446 ЯМИНОВ АБДУЖАББОР АБДУСАТТАРОВИЧ "ИБН ХАЛЛИКОННИНГ «ВАФАЙĀТ АЛ-А‘ЙĀН» АСАРИДА
МОВАРОУННА¥РЛИК ВА ХУРОСОНЛИК ОЛИМЛАР" Ю-35239-0
447 ХАМИДОВ НУРАТДИН ШАМШЕТДИНОВИЧ "ҲОЗИРГИ ҚОРАҚАЛПОҚ ТИЛИДА РАВИШЛАРНИНГ СЕМАНТИКАСИ
ВА УСЛУБИЙ ҚЎЛЛАНИЛИШИ" Ю-36171/0
448 Абульханова Раиля Рашитовна Референциальная специфика видовременных  значений IMPARFAIT  в современном французском языке У-49171-0
449 Ў Р М О Н О В А Н И Г О Р А Х О Н М Ў М И Н О В Н А "ТАРЖИМАДА ТАРИХИЙ-АРХАИК ЛЕКСИКАНИ АКС
ЭТТИРИШ ПРИНЦИПЛАРИ ВА ТАРЖИМА АНИҚЛИГИ
(ўзбек классик адабиётидан француз тилига қилинган таржималар таҳлили
асосида)" Ю-35240/0
450 Киличева Феруза Бешимовна "МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ" У-49579/0
451 МИРЗАКАРИМОВА ЗАМИРА ДАДАМАТОВНА "ФЕЪЛ БОШҚАРУВИДАГИ БИЛАН КЎМАКЧИЛИ
БИРИКМАЛАР СЕМАНТИКАСИ" Ю-34775/0
452 СУЮНОВ ДИЛМУРОД ХОЛМУРАДОВИЧ "БИЗНЕС МУҲИТНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА КОРПОРАТИВ
БОШҚАРУВ МЕХАНИЗМИНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ" Ю-34311/0
453 АБИДОВ АКРАМЖОН БУРИЕВИЧ "КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В НА
ФОНЕ ЛЯМБЛИОЗА И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ФАРМАКОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
(клинико-экспериментальное исследование)" У-49571/0
454 Каюмова Хамида Талатбековна "ХРОНИЧЕСКИЕ ГАСТРОДУОДЕНИТЫ У ПОДРОСТКОВ:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ" У-49557/0
455 МАМАТКУЛОВА ДИЛРАБО ХАМИДОВНА "ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ
АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ С УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ТЕРАПИЕЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ" У-49569/0
456 ДАМИНОВ ГУЛОМ НАЗИРКУЛОВИЧ "АВТОМАТИЧЕСКОЕ ТЕРМОКАТАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОКСИДА УГЛЕРОДА И УГЛЕВОДОРОДОВ В ВЫХЛОПАХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ" У-49577/0
457 ЭГАМБЕРДИЕВ РАМИШ РАББИМОВИЧ "НАСЛЕДОВАНИЕ И СОПРЯЖЕННОСТЬ КАЧЕСТВА ВОЛОКНА И
ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ У ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ОТДАЛЕННЫХ ГИБРИДОВ ХЛОПЧАТНИКА ВИДА
G.BARBADENSE L." У-49555/0
458 Вохидова Нойира Рахимовна "СИНТЕЗ ГОМО- И ДИБЛОК-СОПОЛИМЕРОВ
БУТИЛМЕТАКРИЛАТА В ПРИСУТСТВИИ ИНГИБИРУЮЩИХ
АГЕНТОВ" АР-147/2008
459 Хачатурьян Станислав Валентинович "КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА" АР-52/2008
460 Мирисаев Абдулло Ульмасович "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ АСИНХРОННЫЙ
ЭЛЕКТРОПРИВОД С МИКРОПРОЦЕССОРНЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ" У-49537/0
461 БУРИЕВ САЛИМЖАН САМЕДЖАНОВИЧ "МАККАЖЎХОРИНИ ТАКРОРИЙ ЭКИН СИФАТИДА
ЕТИШТИРИШДА ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА УСУЛЛАРИНИНГ
ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ" Ю-34332/0
462 КЕНЖАЕВА ПОШШАЖОН УМИДОВНА "ҲОЗИРГИ ЎЗБЕК ҲИКОЯЛАРИДА ҚАҲРАМОН РУҲИЯТИНИ
ТАСВИРЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ" Ю-34331/0
463 ЭРКАБОЕВА НАРГИЗА ҚУРБОНАЛИЕВНА АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИДА МУНОЖОТ Ю-34291-0
464 Хурвалиева Тармиза Латиповна Мактаб амалиётчи-психологлари малакасини оширишда илғор педагогик технологиялардан фойдаланиш Ю-34816/0
465 Ортиқова Муҳайё Ботиралиевна "ОИЛАДА ЎСМИРЛАРНИ ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИГА
ТАЙЁРЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ" Ю-34791/0
466 ҲАМИДОВА АДИБА МИЗРОБОВНА "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ БМТ БИЛАН
ҲАМКОРЛИГИНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ" Ю-34307/0
467 ЮНУСОВ РАВШАН МИРДЖАЛИЛОВИЧ "ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИЧИК БИЗНЕС
СУБЪЕКТЛАРИНИНГ МОЛИЯ-КРЕДИТ МЕХАНИЗМИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ" Ю-34293/0
468 Турсунов Улуғбек Сативолдиевич Ишлаб чиқариш харажатлари ҳисоби ва маҳсулотлар таннархи аудитини такомиллаштириш (ўсимликчиликнинг дончилик тармоғи мисолида) Ю-34292/0
469 Боймуратов Абдураҳмат Жумаевич "ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИНИ ТИЖОРАТ
БАНКЛАРИ ТОМОНИДАН КРЕДИТЛАШ АМАЛИЁТИНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ" Ю-34319/0
470 КАЛИМБЕТОВ МАРАТ ПЕРДЕБАЕВИЧ "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА РАБОТЫ И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ
МАЛЫ-ВЫРАВНИВАТЕЛЯ" У-49826-0
471 Набиева Гулчехра Мирэргашевна Почвы западных отрогов Чаткальского хребта и их ферментативная активность У-495620
472 ХАКИМОВ ШАВКАТЖОН ЗОКИРОВИЧ "НАМАНГАН ВИЛОЯТИНИНГ ЭСКИДАН СУҒОРИЛАДИГАН
ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИДА КУЗГИ БУҒДОЙ НАВЛАРИДА
МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИ САМАРАДОРЛИГИ" Ю-34301/0
473 НИЗАМХАДЖАЕВ ПАХРИДИН МАХАМАТОВИЧ "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ,
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННОГО ВЫВИХА БЕДРА У ДЕТЕЙ" У-49542/0
474 ТАШМУХАМЕДОВА ШОХИСТА САБИРОВНА НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ИММУНОФЕРМЕНТНОМ АНАЛИЗЕ АР-154/2008
475 Мирсаидова Нигора Аскаровна "КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ
ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА" У-49545/0
476 БРЯНЦЕВА Надежда Николаевна "ПРИЧИНЫ И СТРУКТУРА НЕВРОТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН ПРИ СЕКСУАЛЬНОЙ
ДЕЗАДАПТАЦИИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ" У-49568/0
477 АЗИЗХОДЖАЕВ Адилхан Арипович "КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ИЗМЕНЕНИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У РАБОТАЮЩИХ
В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" У-49567/0
478 БАКИЕВА Мукаддам Камаловна "МЕХАНИЗМЫ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО ЭФФЕКТА
ПРЕПАРАТА «ВИУСИД» ПРИ ВТОРИЧНОЙ ИММУННОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КЛИНИКЕ И В ЭКСПЕРИМЕНТЕ" АР-151/2008
479 Мурадов Санжар Юсупович "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ ПРИСАДКАМИ
АЛКИЛФЕНОЛЬНОГО ТИПА" АР-30/2008
480 КАЮМОВА НАРГИЗА ТАХИРЖАНОВНА "УЛУЧШЕНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ ПРИ СИНДРОМЕ
ЗАДЕРЖКИ РОСТА ПЛОДА У ЖЕНЩИН С ГИПОТИРЕОЗОМ" АР-69/2009
481 АХМЕДОВА Нилуфар Махмуджановна "ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСЕРВАТИВНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ МАТКИ" АР-103/2009
482 СУЛТАНОВ АНВАРДЖОН ДЖУМАБАЕВИЧ "МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКО - ПОСРЕДНИЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ" У-49673
483 МАТСАИДОВА Сайёра Худайбергановна "МАКТАБ ЎҚУВЧИЛАРИДА ТАБИИЙ ГЕОГРАФИК
МАТНЛАР БИЛАН ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ" Ю-34780/0
484 УМАРОВА Гулчехра Абитовна "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ" У-49991-0
485 Ахмедова Малоҳат Эргашевна Педагогика тарихини ўқитишда талабаларнинг маънавий сифатларини тарбиялаш Ю-34747-0
486 ЮСУПБЕКОВ АБРОРЖОН АХМЕДЖАНОВИЧ "СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
НЕОРГАННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЗАБРЮШИННОГО
ПРОСТРАНСТВА" У-50038/0
487 ЭРСТЕКИС АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ "ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
РАДИКАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ТЕТРАДЫ ФАЛЛО" АР-19/2009
488 РАХМАТУЛЛАЕВ Акмал Абадбекович "ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ КОРРЕКЦИЯ
ПЕРВИЧНОГО ПУЗЫРНО-МОЧЕТОЧНИКОВОГО РЕФЛЮКСА
У ДЕТЕЙ" АР-23/2009
489 Хусаинов Рустам Ибрагимович "СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРЕИНФУЗИИ ПРИ КЕСАРЕВОМ
СЕЧЕНИИ У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ" АР-102-2009
490 Кулагин Илья Александрович Нелинейное взаимодействие волновых пучков и импульсов в условиях самовоздействия и нестационарности АР-119/2009
491 Рўзиқулова Ойхумор Шермаматовна "ЗАРАФШОН ДАРЁ ҲАВЗАСИ ВОҲА ГЕОСИСТЕМАЛАРИНИНГ
МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ
(Ўзбекистон ҳудуди мисолида)" Ю-34797/0
492 Акимова Лиля Назимовна "Модификация системы показателей качества
услуг телекоммуникаций" У-49996/0
493 МУСТАНОВ АБДУСАМАТ НОРСААТОВИЧ "СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ И ОСОБЕННОСТИ
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ" У-49704/0
494 Наджимова Зура Насыровна Особенности течения беременности и родов на фоне острой респираторной вирусной инфекции АР-96/2009
495 ШАРАСУЛОВА ДИНОРА АЗАТОВНА "КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕНОПАУЗЫ
И ПУТИ КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ" АР-7/2009
496 Бокиев Камриддин Тошматович "ТОШКЕНТ ШАҲРИДА ГЕЛЬМИНТОЗЛАР ТАРҚАЛИШИНИНГ
ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТИ ВА ПРОФИЛАКТИК
ТАДБИРЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ" Ю-34316/0
497 АБДУЛЛАЕВ Улугбек Камилжанович "ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РОЛИ КИШЕЧНИКА ПРИ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ" АР-11/2009
498 МАДРИМОВ БАҲРОМ ХУДОЙНАЗАРОВИЧ "ХОРАЗМ МУСИҚА ФОЛЬКЛОРИ ВОСИТАСИДА ЎҚУВЧИЛАРНИ
ЭСТЕТИК ТАРБИЯЛАШНИНГ ПЕДАГОГИК АСОСЛАРИ
(5-7-синфлар мисолида)" Ю-34782/0
499 СОЙИПОВ СУНАТУЛЛА НОРМАТОВИЧ "СОБИР САЙҚАЛИЙНИНГ «ҚИССАИ САЙҚАЛИЙ»
АСАРИ ВА УНИНГ ҚИЁСИЙ - ТЕКСТОЛОГИК
ТАДҚИҚИ" Ю-34799/0
500 Нишонова Гулнора Усмоновна "ЎЗБЕК ПУБЛИЦИСТИКАСИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ҲАМДА
РИВОЖЛАНИШИДА «ОЙИНА» ЖУРНАЛИНИНГ ЎРНИ ВА
АҲАМИЯТИ" Ю-34786/0
501 МАТЕНОВА ЮЛИЯ УМИДОВНА "ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ В ЛИРИКЕ ВИКТОРА ГЮГО.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА" У-49740/0
502 МУСУРМАНОВ Равшан Курбанмуратович "НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОТОПЛИВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ
В УСЛОВИЯХ СУХОГО ЖАРКОГО КЛИМАТА" У-49768/0
503 Жалелов Моятдин Асанович Влияние гамма-квантов Со на электрофизические свойства кремния, компенсированного радиационными дефектами АР-132/2009
504 КАРИМОВ АБДИМУМИН МАРДИКОБИЛОВИЧ "УДЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОСОПРОТИВЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОННАЯ
СТРУКТУРА СПЛАВОВ РЗМ - Al В ТВЁРДОМ И ЖИДКОМ
СОСТОЯНИЯХ" АР-22/2009
505 Адамбаев Учкунбек Эркинович "УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ТРАНСВЕРСАЛЬНО
ИЗОТРОПНЫХ ТЕЛ" АР-26/2009
506 МАТКАРИМОВ Абдурашид Хайитмат угли "СЕЙСМОДИНАМИКА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ
ПРОСТРАНСТВЕННОМ НАГРУЖЕНИИ
С УЧЕТОМ ВЯЗКОУПРУГОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ" У-49995-0
507 Курамбаева Мохира Бахрамовна "УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОРМЛЕНИЯ РЫБ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ
В УЗБЕКИСТАНЕ" У-49702/0
508 Ибрагимова Карима Маматбакиевна "ВЛИЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ КОБАЛЬТА НА
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ И ЛИПИДНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
ЖИВОТНЫХ КЛЕТОК ПРИ γ-ОБЛУЧЕНИИ" У-49827/0
509 МУХАММАДЖОНОВА ГУЗАЛ МУХАММАДЖОНОВНА "ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИФЕНОЛОВ НА
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ГЕПАТИТЕ" АР-28/2009
510 АЗИМЖОНОВА НАРГИЗА ТУРСУНОВНА "МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ МОЛОДОЙ СЕМЬИ" У-49450/0
511 АЛМАМАТОВА ШАҲНОЗА ТУРСУНҚУЛОВНА "ЎЗБЕК ТИЛИ ФРАЗЕМАЛАРИНИНГ КОМПОНЕНТ
Т А Ҳ Л И Л И" Ю-34751/0
512 ОРТИҚОВ УЙҒУН ДАВЛАТОВИЧ БАНК РЕСУРСЛАРИ ВА УЛАРНИ БОШҚАРИШ Ю-34792/0
513 Мирисаев Абдурахмон Абдулахатович "ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ" У-49994/0
514 ЖУМАНОВ АКМАЛ АЛИЕВИЧ "ЕР НИЗОЛАРИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШНИ
ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МУАММОЛАРИ" Ю-34767/0
515 ГАНИЕВА ЛОЛА МУХСИНДЖАНОВНА "ФОРТЕПИАННЫЙ ДУЭТ В УЗБЕКИСТАНЕ:
ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ" У-49719/0
516 Нисанбаева Ақмарал Қалдибаевна "ЎЗБЕК ТИЛИ ДАРСЛАРИДА
МАТН ВОСИТАСИДА ЎҚУВЧИЛАР НУТҚИНИ ЎСТИРИШНИНГ
МЕТОДИК АСОСЛАРИ
(таълим қозоқ тилида олиб бориладиган мактаблар мисолида)" Ю-34788/0
517 ЭРГАШЕВ ПУЛАТ СОБИРОВИЧ "РОЛЬ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СУБЪЕКТА
ВОСПРИЯТИЯ В ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПЕРВОГО
ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ДРУГОМ ЧЕЛОВЕКЕ" У-49883/0
518 САКЕЛЛИОН ДИМИТРИС НИКОЛАОС "ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ
ОБЪЕКТИВИЗИРУЮЩИЕ ГИПНОТИЧЕСКУЮ КАТАЛЕПСИЮ" У-49799/0
519 ХАКИМОВ АБРОР МАКСИМОВИЧ "РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ПРИСАДКИ К
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ МАСЛАМ НА ОСНОВЕ ГОССИПОЛОВОЙ
СМОЛЫ" У-49847/0
520 АБДУЛЛАЕВ ХАБИБУЛЛА НАСРАТУЛЛАЕВИЧ "ДИАГНОСТИКА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ОРБИТАЛЬНЫХ РИНОСИНУСОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ" У-49760/0
521 ДУЙСЕНБАЕВА САУЛЕ САНСЫЗБАЕВНА "ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ
МИКРОЭЛЕМЕНТНЫХ НАРУШЕНИЙ
У ЖЕНЩИН С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ" АР-101-2009
522 РАСУЛОВА НИГОРА АБДУМАЛИКОВНА "КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКИХ
ГНОЙНЫХ СИНУСИТОВ У ДЕВУШЕК ПОДРОСТКОВ
ПУБЕРТАТНОГО ВОЗРАСТА." У-49899/0
523 Аманнепесов Курбанмухаммет Давлетович "ПЕРВИЧНЫЙ РАК ПЕЧЕНИ В РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ
(НА МОДЕЛИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН)" АР-25/2008
524 Петрушевский И.П. Работы по исторической географии и истории Ирана Y-9(c5) Б26-8
525 Якубов А. Птица жива крыльями. Нелегко стать мужчиной Y 12114/3
526 Якубов А. Сокровища Улугбека Y-21164/3
527 Якубов А. Сокровища Улугбека Y-24657/3
528 Якубов А. Совесть Y-27074/3
529 Якубов А. Совесть Y-28613/3
530 Якубов А. Совесть Y-32366/2
531 Якубов А. Сокровища Улугбека. Крылья птицы. Даврон Газиев-гвардии капитан Y-34733/3
532 Якубов А. В этом мире подлунной... Y-35768/3
533 Якубов А. В этом мире подлунной... Y-38080/2
534 Русский  язык Y-48785/3
535 Алимова Д.А. История как история, история как наука Y-49491/4/I
536 Оплачко Тамара Михайловна Физика Y-51529/3
537 Эшонов Б.М. Экономика Узбекистана Y-51541/3
538 Акрамов Рустам Акрамович С верой в искренний футбол Y-51542/2
539 Акилова,А.Х. Формирование эстетических чувств у старших дошкольников на основе Узбекского народного творчества (на материале декоративно-прикладного искусства и лаковой миниатюры): У-49691/0
540 Тиляков,А.Б Совершенствование лечебно-диагностических аспектов повреждений вертлужной впадины У-49808/0
541 Муртазаев,С.С Совершенствование методов профилактики кариеса зубов у детей с врождённой расщелиной губы и нёба: У-49998/0
542 Алимова,Р.Г Клинико-гигиеническое обоснование принципов профилактики побочных воздействий брекет-системы на ткани зубов и пародонта: У-49863/0
543 Зинин,Е.О Русские деминутивы в общевариологическом аспекте У-50022/0
544 Ахмедов У.Ч. Реакции N,N-диэтилгидразина с алкилгалогенидами, карбоновыми кислотами и ангидридами кислот АР-12/2009
545 Гуламова,Д.А История формирования нравственных ценностей студенческой молодежи Узбекистана в период независимости: У-49685/0
546 Рашидов З.Р. Совершенствование методов диагностики и лечения нефротуберкулеза АР-15/2009
547 Мадиев,Р.З. Лечебно-диагностическая тактика при сочетанных ранениях груди и живота: АР-91/2009
548 Мирзаев,Б.Б. Возможности эндоскопических вмешательств на этапах хирургической коррекции портальной гипертензии: АР-90/2009
549 Аллаев,Э. Ш. Изучение иммунобиологического статуса гнотобиотических цыплят: У-50456/0
550 Миродилова,Ф.Б. Клинико-иммунологические особенности трихофитии у больных с гипотиреоидным состоянием и совершенствование методов лечения: У-49841/0
551 Кутлимуратов,Х.Р. Влияние мононуклеарных клеток на репаративные процессы в эксперименте: АР-98/2009
552 Абрамова,В.А Патогенетическое обоснование и эффективность химического пилинга в комплексной терапии угревой болезни: У-49885/0
553 Куриязова,С.М Значение современных стимуляторов роста растений для пищевой и биологической ценности зерна пшеницқ: У-49880/0
554 Насретдинова,М.Т. Совершенствование консервативного лечения острых риносинуситов у детей АР-88/2009
555 Орипова Н.Х. Бошланғич синф ўқувчиларида ватанга эътиқодни шакллантириш Ю-35259/0
556 Хаджиев А.К Основные хронические неинфекционные заболевания у юношей АР-462/2009
557 Алиева,Н.М Сравнительная оценка шинирующих систем в комплексном лечении пародонтитов средней и тяжелой степени: У-49859/0
558 Шукуров,Р.А. Половые различия ответных реакций организма в динамике хронического воздействия табачного дыма в эксперименте: АР-6/2009
559 Вахабов,Б.М. Взаимосвязь нарушений метаболизма катехоламинов и процессов перекисного окисления липидов при семейной гиперхолестеринемии: У-50235/0
560 Содикова,Д.Т. Клинико-эпидемиологические закономерности формирования и течения гастродуоденальных заболевний у наркотизирующейся популяции взрослого населения: У-50169/0
561 Мирбабаева,Д.Х. Влияние противостоящих зданий на плоскостные и пространственные показатели естественного освещения в светоклиматических условиях Узбекистан: У-49697/0
562 Росулов,Р.Х. Обоснование параметров пильно-колосниковой системы У-49908/0
563 Гиясова,Ф.А. Фотоэлектрические свойства арсенидгаллиевых одно и двухбазовых диодных структур с барьером металл-полупроводник АР-9/2009
564 Рахматов,А.З. Разработка физико-технических основ получения кремниевых ограничителей напряжения АР-48/2009
565 Сулюкова,Л.Ф. Моделирование и управление технологическими системами механообработки нежестких осесимметричных деталей АР-81/2009
566 Муродов,Н.М. Технологические и технические основы энергосберегающих средств для основной обработки почвы У-49778/0
567 Турдикулова,Ш.У Роль внутрибелковых сигналов в транспортировке мембранных гликопротеинов в поляризованных клетках АР-58/2009
568 Бобакулов,Х.М. Применение спектроскопии 'Н ЯМР в количественных измерениях биологически активных химических веществ: АР-56/2009
569 Абдикулов З.У. Айрим буғдой навлари таркибидаги  фенол бирикмаларининг тупроқ шўрланиши таьсирида ўзгариши Ю-35140/0
570 Рахимова,Н.К. Репродуктивная биология некоторых видов родов HAPLOPHYLLUM JUSS.  И RUTA L.(RUTACEAE) У-49733/0
571 Боймуродов Х.М. Ерни экишга тайёрлаш, экиш муддатлари ва мульчалашнинг эртаги картошка ҳосилдорлигига таъсири Ю-35160/0
572 Садыков,Б.Б. Технология получения комплексных азотно-фосфорных серо-и кальцийсодержащих удобрений на основе фосфоритов центральных Кызылкумов У-49865/0
573 Саттаров,Т.А. Разработка технологии получения аммофосфатных удобрений на основе фосфоритов центральнқх кқзқлкумов У-49867/0
574 Эшов,Б.Ж История формирования и развития раннегородской культуры Средней Азии У-49686/0
575 Сайдалиева,А.К. Смешаннолигандные координационные соединения 3d- металлов c витаминами B{\dn 3} B{\dn 5} B{\dn 6}, их  некоторыми изомерами, производными  и a-аминокислотами: АР-80/2009
576 Расулов Қ. А. Ўзбек мулоқот ҳулқининг функционал хосланиши Ю-35205/0
577 Саттаров О. Б. Тижорат банклари ликвидлилигини таъминлашни такомиллаштириш Ю-35212/0
578 Мусурманов Р. Умумий ўрта таълим мактабларида педагогик тажриба-синов ишларини ташкил этиш ва бошқариш Ю-35253/0
579 Султонова Т.С. Ўзбекистон Республикасида нотариат тўғрисидаги қонунлар ва уларни такомиллаштириш муаммолари Ю-35265/0
580 Рузметов,Б.Х. Выемка обыск на предварительном следствии: состояние, тенденции и перспективы У-49786/0
581 Шадиева,З.Т. Стратегия дифференциации и выбор маркетинговой позиции фирм на рынке хлопковых семян У-49716/0
582 Абдуллаева,И.М Эконометрический анализ хозяйственной деятельности фирмы (на примере АООТ "Рохат" Наманганской области) У-49745/0
583 Қаюмова Н. А. Касб-ҳунар коллежларида "ахборот технологиялари" фанидан ўқув машғулотларини ташкил этиш ва ўтказиш методикаси Ю-35291/0
584 Ўтапов Т. У. Математика таълими жараёнида ўқувчиларнинг математик иқтидорини аниқлаш ва ривожлантириш методикаси Ю-35290/0
585 Оплачко,Т.М. Методика разработки и содержание "Опорных конспектов" по физике (для академических лицеев и профессиональных колледжей) У-49906/0
586 Ризашова М. Б. Церебрал фалаж болалар билан коррекцион иш жараёнида дефектологлар ва ота-оналар хамкорлиги Ю-35206/0
587 Қудратов Ғ.Х. Иқтисодий муносабатларни такомиллаштириш асосида ғаллачилик тармоғи самарадорлигини ошириш (Ўзбекистон Республикаси мисолида) Ю-35241/0
588 Собиров Ш. М. Фойда солиғи ва унинг тадбиркорлик субъектлари иктисодий фаолиятига таъсири Ю-35211/0
589 Нуриддинова,Ш.Т. Юридик шахсларнинг бекор бўлиш усуллари ва уларни қўллашнинг фуқаролик-ҳуқуқий муаммолари Ю-36128/0
590 Салмонов А. М. Ўзбекистонда мусулмон диний муассаса ва ташкилотлар фаолияти тарихи (1917-1950 йиллар) Ю-35209/0
591 Сарыбаев Маман Ктайбекович Политика хлопковой монокультуры советской власти в Каракалпакстане и ее последствия (1917-1990 гг.) У-49763/0
592 Арипов Шавкат Ильхамович Жамият тараққиётига диний радикализм таҳдидининг замонавий хусусиятлари (Мусулмон шарқи мисолида) Ю-35145/0
593 Яминов Абдужаббор Абдусаттарович Ибн Халликоннинг "Вафайат Ал-А'йан" асарида мовароуннаҳрлик ва хуросонлик олимлар Ю-35239/0
594 Акмалов Аббос Акрамович Математика таълимида тарихий материалларни танлаш мезонлари ва фойдаланиш методикаси (умумий ўрта таълим мактаблари мисолида) Ю-35137/0
595 Акасакалова Жанна Кенжабековна Психологический тренинг как фактор развития ценности семьи у подростков АР-92/2009
596 Ҳоджиева Фароғат Олтиевна Ўқувчиларда танқидий фикрлашни шакллантиришнинг дидактик асослари (бошланғич синф ўқувчилари мисолида) Ю-35227/0
597 Расулов Рустам Хаятович Увеличение заглубления фундаментов сооружений как метод борьбы с сейсмопросадкой их оснований У-49793/0
598 Алиходжаев Арифходжа Артыкович Управление нормативами технического обслуживания и ремонта автомобилей с учетом условий эксплуатации У-49858/0
Yangi adabiyot va kitoblar
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 1 fevral – 5 fevral)
  • Yangi kelgan adabiyotlar (2016 yil 25 yanvar – 29 yanvar)natlib.uz Sizga manzurmi
Natijalar